Client per al qual es va realitzar

Ajuntament de Barcelona

Descripció del projecte

Daleph ha finalitzat un estudi de viabilitat i posterior elaboració de recomanacions de cara a la posada en marxa del projecte d’un dispositiu públic de treballs domèstics, coordinat i impulsat per l’Ajuntament de Barcelona. La iniciativa, llançada per l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGBTI d’aquest ajuntament, respon a un problema de sostenibilitat present al sector del treball domèstic a la ciutat de Barcelona.

Caracteritzat per la precarietat, la informalitat, la feminització i l’abundant presència de persones (sobretot dones) en situació d’irregularitat administrativa , aquest àmbit laboral requereix un seguit de polítiques públiques capaces de dignificar el treball de les persones que en formen part.

Principals resultats obtinguts

  1. Un diagnòstic de la situació de les treballadores de neteja i domèstiques a Barcelona i un estat de la qüestió sobre les polítiques públiques en aquest àmbit
  2. Un estudi de projectes i serveis similars a aquesta iniciativa, amb els seus punts forts i debilitats
  3. Un anàlisi de viabilitat de posada en marxa d’una prova pilot en forma de xec servei a una vila veïna, que inclou recomanacions de gestió, pressupostaris i legislatius a tenir en compte d’acord amb els resultats de la diagnosi.
  4. Un informe de aspectes per la posada en marxa d’una iniciativa econòmica, en tant que sistema alternatiu de formulació del projecte.

Articles relacionats