PLA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

Client pel que es va realitzar

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

Descripció del Projecte

Daleph ha elaborat el Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, d’acord amb el contingut i procediment fixat als Reials Decrets 901/2020 i 902/2020.

L’elaboració del Pla d’igualtat va comportar:

 • La distribució de la plantilla, per sexe, prestant especial atenció a la segregació vertical i l’horitzontal
 • Els processos de selecció i contractació
 • La formació interna
 • L’anàlisi dels hàbits interns de treball; per exemple, si les comunicacions es fan en llenguatge no sexista o si la informació quantitativa es desagrega per sexe
 • Les retribucions (auditoria salarial)
 • Les condicions de treball: horari, jornada, desconnexió digital, prevenció de riscos laborals amb perspectiva de gènere, mobilitat funcional…,
 • Mesures de conciliació
 • Assetjament sexual i per raó de sexe

Fruit d’aquesta anàlisi es va plantejar un pla d’accions que recull els compromisos en matèria d’igualtat interna de l’Ajuntament per als propers 4 anys. Aquest pla es va acompanyar del seu sistema de seguiment i governança respectiu.

Principals resultats obtinguts

 • Diagnòstic d’igualtat d’una plantilla de més de 300 persones
 • Aplicació de tècniques de participació que van implicar més de 90 persones
 • Identificació de les fortaleses i les debilitats de l’Ajuntament en matèria d’igualtat
 • Pla d’acció amb més de 35 mesures d’igualtat

Articles relacionats