Instruments: estudis, guies, bones pràctiques i protocols contra l’assetjament sexual i per raó de sexe

Hi ha organitzacions que entenen la importància d’impulsar mesures per elaborar el pla d’igualtat i la conciliació familiar. Per això elaborem instruments que poden desenvolupar-se al pla d’igualtat: guies; protocols; processos de treball; procediments; metodologies; mapes de recursos d’igualtat i conciliació familiar, personal i laboral; bones pràctiques; estudis; etc. Es tracta d’instruments que ajuden a implantar polítiques d’igualtat al sector públic i al privat.

Entre els projectes desenvolupats recentment en aquest àmbit destaquem el Protocol de prevenció contra l’assetjament sexual i per raó de sexe de l’Ajuntament de Castilleja de la Cuesta (Sevilla).