PLA D’IGUALTAT DE LA FUNDACIÓ TIC SALUT SOCIAL

Client pel qual s’ha realitzat

Fundació TIC Salut Social

Descripció del Projecte

Daleph ha elaborat el Pla d’Igualtat de la Fundació TIC Salut Social, entitat que depèn del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i que es dedica a elaborar eines tecnològiques que contribueixin a la millora de la gestió de les necessitats de les persones.

Per a l’elaboració del Pla d’Igualtat, s’ha donat compliment al que disposa el Reial Decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre i es modifica el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball i el Reial Decret 902/2020, de 13 doctubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes.

Els apartats que conformen el Pla són els següents: introducció, metodologia, diagnòstic, pla d’accions i sistema de seguiment i avaluació. A partir de la documentació aportada per TIC Salut, s’han analitzat els aspectes següents: grups professionals; àrees; llocs de treball; jornades i horaris; processos de selecció, contractació, formació i promoció professional; exercici coresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral; infrarepresentació femenina; protocol per a l’assetjament sexual i per raó de sexe; i condicions laborals, inclòs el sistema retributiu i l’auditoria salarial. Aquesta informació s’ha contrastat mitjançant entrevista amb la persona responsable de Recursos Humans.

En concordança amb els resultats obtinguts en la diagnosi, i amb l’objectiu de millorar la igualtat d’oportunitats a TIC Salut, el pla d’accions proposa les actuacions, ordenades per eixos temàtics, que la comissió de seguiment i avaluació haurà de coordinar perquè s’apliquin segons la temporalització que es determina al pla d’igualtat. Per poder avaluar la seva aplicació, s’hi han inclòs indicadors.

El Pla d’igualtat ha estat negociat i validat amb la comissió negociadora, formada per representants de l’entitat i de la representació legal de la plantilla.

Principals resultats obtinguts

  • Diagnòstic de la situació de la igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes a la Fundació TIC Salut Social, amb un anàlisi quantitativa i qualitativa de la informació (anàlisi documental i entrevista).
  • Pla d’accions que dóna resposta al diagnòstic.
  • Sistema de seguiment i avaluaciódel pla d’igualtat.

Articles relacionats