Pla d’Igualtat per al Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX)

Client per al qual es va realitzar

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX)

Descripció del Projecte

Daleph ha elaborat el Pla d’Igualtat intern del Centre d’Estudis i Experimentació d’Obres Públiques (CEDEX); un organisme que pertany al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

El Pla d’Igualtat s’ha elaborat seguint les directrius de múltiples normatives i estratègies estatals i europees; enfocant-se especialment sobre les orientacions d’Horitzó Europa 2021-2027 i en la normativa que conté la Llei 17/2022, de 5 de setembre, per la qual es modifica la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència,  la Tecnologia i la Innovació.

De cara al desenvolupament del Projecte s’ha establert un grup de treball, format per personal de diferents sectors del CEDEX, el qual s’ha encarregat de transmetre, a Daleph, les dades i informació necessària per al correcte desenvolupament del Pla i, també, per adequar-lo a les necessitats i expectatives de l’ organització.

Per poder elaborar una proposta de mesures ajustada a la situació del CEDEX, s’ha dut a terme una diagnosi amb perspectiva de gènere, que ha inclòs una anàlisi documental i una enquesta a la plantilla de l’ organització. Mitjançant aquesta recollida d’ informació, s’ha pogut extreure una radiografia de l’ estat actual de la situació d’aquesta institució en termes d’igualtat d’oportunitats. Entre altres qüestions, el diagnòstic va explorar aspectes com la corresponsabilitat i la conciliació; la integració de la perspectiva de gènere en les investigacions dutes a terme pel CEDEX; les mesures contra l’assetjament sexual i/o per raó de sexe, identitat de gènere o orientació sexual; o el nivell de representació femenina.

Els resultats obtinguts en el diagnòstic van permetre elaborar un quadre de mesures i actuacions que, la Comissió de Seguiment d’ Igualtat que del CEDEX, haurà de coordinar perquè s’ apliquin segons el calendari previst. Paral·lelament, de cara al correcte funcionament del Pla un cop vigent, la mateixa Comissió s’encarregarà de realitzar informes anuals d’avaluació amb perspectiva de gènere, a través del sistema d’indicadors  que s’han inclòs per a cada mesura, a partir dels quals es podrà avaluar l’efectivitat del Pla i afegir o modificar, si cal, alguna mesura en concret.

Principals resultats obtinguts

  • Diagnòstic de la situació de la Igualtat d’oportunitats entre dones i homes al CEDEX, mitjançant una anàlisi quantitativa i qualitativa de la informació (Anàlisi de dades i enquesta).
  • Pla d’ accions.  Per a cada acció es detalla el contingut, els objectius, la prioritat, la temporalitat i els indicadors que permeten dur a terme el seu seguiment. S’han inclòs 27 accions a desenvolupar en un període de 4 anys.
  • Sistema de seguiment i avaluació del Pla d’ Igualtat.

Articles relacionats