AUDITORIA RETRIBUTIVA DE L’INSTITUT D’ASTROFÍSICA DE CANÀRIES (IAC)

Client per al que es va realitzar

Institut d’Astrofísica de Canàries (IAC)

Descripció del Projecte

Daleph ha elaborat l’auditoria retributiva de l’IAC per identificar eventuals diferències salarials entre dones i homes, el motiu de les mateixes, i els grups i categories professionals en què es produeixen.

L’auditoria retributiva conté:

 • Anàlisi salarial de la plantilla. Es va quantificar la bretxa salarial en salari percebut i en salari assignat, tant en valors mitjos com a mitjans.
 • Anàlisi de conceptes i complements salarials. S’han analitzat tots els conceptes i complements que estructuren el salari de les persones de l’IAC per analitzar diferències entre dones i homes.
 • Comparativa per grups i categories professionals; la qual cosa va suposar verificar que dones i homes perceben el mateix salari el mateix per fer una feina igual o d’igual valor
 • Comparativa del treball del mateix valor; cosa que va implicar verificar que les dones i els homes, que ocupen llocs de treball puntuats de manera similar en la valoració de llocs de treball, perceben el mateix salari.
 • Auditoria salarial. És un capítol de conclusions que sintetitza els resultats de l’anàlisi.
 • Pla d’acció. En què es van proposar mesures molt concretes i operatives per donar resposta a les diferències salarials identificades.

Com a resultat de l’auditoria salarial, l’IAC emprendrà accions que promoguin l’ocupació de les dones científiques.

Principals resultats obtinguts

 • Anàlisi salarial de més de 500 persones
 • Anàlisi i comparativa salarial de més de 25 llocs de treball
 • Anàlisi i comparativa salarial de més de 30 conceptes i complements retributius
 • Anàlisi qualitativa de salaris de persones amb 4 vincles laborals diferents: funcionarial, laboral dins de conveni, laboral fora de conveni i amb contracte d’alta direcció
 • Proposta de 3 mesures per corregir diferències salarials.

Articles relacionats