DINAMITZACIÓ DE LA XARXA TENERIFE VIOLETA

Client pel que es va realitzar

Cabildo de Tenerife

Descripció del Projecte

El projecte ha consistit en la dinamització d’una xarxa d’entitats de Tenerife que treballen per afavorir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Les entitats s’organitzen a la Xarxa en tres esferes: Estat, de la que en formen part fonamentalment els ajuntaments de l’illa; mercat, que inclou entitats que treballen per millorar les oportunitats de feina de les dones i empreses; i tercer sector, que agrupa entitats socials que treballen per promoure la igualtat de diferents grups de dones.

L’objectiu fonamental de la Xarxa és afavorir el treball col·laboratiu entre les entitats que en formen part, per això Daleph la dinamitza i proposa, planifica, recolza i duu a terme el seguiment de les tasques i activitats de la Xarxa.

Entre aquestes activitats les més importants són les següents: planificació anual dels projectes que les entitats duen a terme; tancament d’acords de cooperació entre les entitats; organització i dinamització de trobades insulars (normalment dues trobades l’any, una al juny i una altra al novembre); organització i dinamització de fòrums temàtics (es tracta de trobades monogràfiques per acordar o debatre qüestions concretes en què participen les entitats que hi estan més directament, per exemple, al fòrum temàtic sobre ocupació hi van participar entitats que treballen per millorar de l’ocupabilitat i inserció de les dones i empreses); elaboració d’informes trimestrals de seguiment, memòries anuals i final d’avaluació; suport al desenvolupament d’un aplicatiu de seguiment del projecte; presentacions, vídeos, infografies i material gràfic, en general; i suport a les agents clau o representants de cada entitat per al desenvolupament del treball en xarxa.

Principals resultats obtinguts

  • Assessorament, dinamització i coordinació de 84 entitats organitzades a tres esferes: estat, tercer sector i mercat.
  • Organització i dinamització de quatre trobades insulars de la Xarxa Tenerife Violeta.
  • Organització i dinamització de tres fòrums temàtics sobre ocupació, criteris per al reconeixement de l’excel·lència en matèria d’igualtat i avaluació de projectes.
  • Anàlisi funcional de l’aplicatiu de seguiment i avaluació del projecte.
  • Un pla de comunicació i un pla de seguiment i avaluació del projecte
  • Nou informes trimestrals de seguiment del projecte i tres planificacions anuals.
  • Dues memòries anuals i una memòria d’avaluació final.
  • Identificació i documentació de 9 bones pràctiques de treball col·laboratiu de la Xarxa.
  • Mes de 70 acords de cooperació formalitzats entre les entitats de la Xarxa per a la realització de treball col·laboratiu.

Articles relacionats