PLA D’IGUALTAT INTERN I PROTOCOL DE PREVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE PER A L’AJUNTAMENT DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Client per al qual es va realitzar

Ajuntament de Castilleja de la Cuesta

Descripció del Projecte

Daleph ha elaborat el Pla d’Igualtat intern i el Protocol de prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe de l’Ajuntament de Castilleja de la Cuesta (Sevilla).

El Pla d’Igualtat s’ha elaborat a partir del que disposa el Reial Decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre i es modifica el Reial Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball i el previst en el Reial Decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes, que regula les auditories retributives.

D’acord amb allò establert a l’esmentada legislació, per a l’elaboració del pla es va constituir la Comissió negociadora, conformada per una representació paritària del consistori i la representació legal de la plantilla. Aquesta comissió és l’encarregada de negociar el contingut de la diagnosi, això com el pla d’accions.

S’ha dut a terme una diagnosi amb perspectiva de gènere que inclou, per exemple, l’anàlisi de la presència de dones en les diferents delegacions de l’ajuntament, la seva participació en accions formatives, o el seu accés a llocs de responsabilitat. Altres qüestions rellevants tractades a la diagnosi són l’exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral; i les condicions laborals, inclòs el sistema retributiu i l’auditoria salarial. Aquesta informació s’ha obtingut aplicant tècniques d’anàlisi qualitativa: enquesta a la plantilla i una entrevista amb la delegació de Recursos Humans. Així mateix, s’ha comptat amb la col·laboració constant de la delegació d’Igualtat.

A partir dels resultats obtinguts a la diagnosi, el Pla d’igualtat indica les actuacions que la Comissió de seguiment i avaluació haurà de coordinar perquè s’apliquin segons el calendari previst. Per a facilitar l’avaluació, s’han inclòs indicadors per a cada acció.

El contingut del Pla d’Igualtat es concreta en els següents capítols: metodologia, diagnosi, pla d’accions i sistema de seguiment i avaluació.

Principals resultats obtinguts

  • Diagnosi de la situació de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes a l’Ajuntament de Castilleja de la Cuesta, amb una anàlisi quantitativa i qualitativa de la informació (anàlisi documental, enquesta, entrevistes).
  • Auditoria retributiva.
  • Pla d’accions. Per a cada acció es detalla el contingut, els objectius, la prioritat, la temporalització, i els indicadors que permeten dur a terme el seu seguiment. S’han inclòs 17 accions per desenvolupar en un període de 4 anys.
  • Sistema de seguiment i avaluació del Pla d’Igualtat.

Pel que respecta al Protocol de prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe, s’ha elaborat seguint la normativa vigent i ha sigut validat per la Comissió negociadora del Pla d’Igualtat.

El contingut del Protocol és el següent:

  • Presentació.
  • Definicions i conductes. Assetjament sexual i per raó de sexe.
  • Procediment d’actuació.
  • Comissió Instructora i de Seguiment.
  • Duració, obligatorietat i entrada en vigor.
  • Compromís per a prevenir i erradicar l’assetjament sexual y per raó de sexe.

Model de denúncia o queixa.

Articles relacionats