Auditoria salarial Plena Inclusión Madrid

Client pel que es va realitzar

Plena Inclusión Madrid

Descripció del Projecte

Daleph ha elaborat l’auditoria retributiva de Plena Inclusión Madrid, entitat del tercer sector dedicada a la inclusió laboral de persones amb discapacitat intel·lectual o de desenvolupament. Aquesta auditoria ha tingut com objectiu identificar les eventuals diferències salarials entre dones i homes i els motius que les produeixen. A més a més, s’ha realitzat una comparació entre les persones d’ambdós sexes que ocupen llocs de treball de la mateixa categoria professional.

La auditoria retributiva conté:

 • Anàlisis salarial de la plantilla. S’ha quantificat l’escletxa salarial en salari percebut i en salari assignat, tant ens els valors mitjos com medians.
 • Anàlisis de conceptes i complements salarials. S’han analitzat tots els conceptes i complements que estructuren el salari de les persones de Plena Inclusión Madird per analitzar diferències entre dones i homes.
 • Comparativa per categories professionals per comprovar si les dones i els homes que ocupen feines d’igual valor perceben el mateix salari.
 • Comparativa per tipologies de personal, per bé que Plena Inclusión Madrid es divideix en tres grans grups de plantilla: plantilla estructural, plantilla que es contracta de manera temporal per impartir formacions i, finalment, personal de districtes, on es troba el personal amb diversitat funcional.
 • Auditoria salarial. Es tracta d’un capítol de conclusions que sintetitza els resultats de l’anàlisi retributiu.
 • Pla d’accions. Inclou la proposta d’accions per assolir la reducció de les diferències salarials identificades.

Principals resultats obtinguts

 • Anàlisis salarial de 81 persones
 • Anàlisis i comparativa salarial de 7 categories professionals
 • Anàlisis i comparativa salarial de 9 conceptes i complements retributius
 • Anàlisis qualitatiu de salaris de persones amb 3 tipus de vincles laborals diferents: personal estructural, personal amb contracte d’obra i servei i personal amb discapacitat reconeguda
 • Proposta de 2 mesures per corregir les diferències salarials

Articles relacionats