Política de qualitat

D’ALEPH INICIATIVES I ORGANITZACIÓ, S.A declara que la Qualitat, la Conservació i la Protecció del Medi Ambient és un objectiu permanent en tots els seus productes i activitats dutes a terme en l’organització en relació amb la seva activitat de:

Consultoria, assessorament, intermediació laboral i formació d’empreses, institucions públiques i altres entitats, públiques o privades, en matèria de promoció econòmica, desenvolupament local, polítiques d’ocupació, organització, estudis, nous projectes de captació de finançament i altres aspectes relacionats amb la gestió d’aquestes entitats.

En el desenvolupament dels nostres serveis ens hem establert les següents màximes a complir, tenint en compte que aquesta política proporcioni el marc de referència per a establir els objectius pertinents:

 1. Implantar i mantenir, mitjançant la responsabilitat i la participació de tots els integrants de l’organització i de qui treballa en el seu nom, un Sistema de Gestió Integrat.
 2. Compliment dels requisits legals i expectatives dels nostres clients. Conèixer les necessitats implícites i explícites dels clients, tant les actuals com les futures, per a aconseguir que els productes i serveis els resultin satisfactoris.
 3. La formació adequada del personal, perquè realitzi les seves activitats amb els nivells de Qualitat exigits, perquè coneguin els possibles aspectes mediambientals que el desenvolupament de les seves activitats pot generar i perquè siguin conscients dels riscos derivats dels seus llocs de treball fent-los partícips del respecte de la nostra política en totes les seves activitats.
 4. La participació dels nostres treballadors en la millora contínua del Sistema, mitjançant la comunicació i la consulta. Per a l’aplicació efectiva d’aquests principis és absolutament necessari el suport als mateixos per part tant de l’equip directiu com de tota la plantilla de l’organització.
 5. El compromís de millora contínua dels nostres processos i condicions de treball, cap a la Qualitat dels nostres serveis i productes, la satisfacció del client i cap a la prevenció de la contaminació, per a la millora de l’acompliment ambiental.
 6. El compromís amb la protecció del Medi Ambient mitjançant la reducció de consums d’energia i residus durant l’acompliment de l’activitat, formant part també de l’important esforç global per a crear una societat més respectuosa amb el medi ambient.
 7. Identificar i valorar els aspectes i impactes ambientals de les seves activitats, productes i serveis que pugui controlar i aquells sobre els quals pugui influir dins de l’abast definit del Sistema de Gestió Integrat, tenint en compte els desenvolupaments, productes i serveis nous o modificats amb la finalitat de reduir-los en la mesura que sigui possible per a aconseguir un alt nivell de respecte al medi ambient, prevenint la contaminació i minimitzant l’impacte mediambiental de les activitats, així com un ús sostenible dels recursos.
 8. Compliment dels requisits oferts als clients, que satisfacin les seves expectatives, consolidant la seva confiança en l’organització. Compliment amb els requisits legals aplicables i amb uns altres que l’Organització subscrigui relacionats amb la Qualitat i el Medi Ambient.
 9. Seleccionar als nostres proveïdors sota criteris de qualitat i medi ambient, realitzant avaluacions periòdiques per a així garantir la major qualitat en els serveis prestats i productes subministrats externament. Sobre la base d’aquesta avaluació i sempre que no es produeixin no conformitats en els serveis prestats per aquests proveïdors, es mantindran com a proveïdors homologats.

 

Aquesta política està englobada en l’estratègia de D’ALEPH INICIATIVES I ORGANITZACIÓ, S.A

Als objectius del qual són ocupar una posició de lideratge en el sector i obtenir la satisfacció del client, oferint-li un valor superior en qualitat, eficiència, servei i cost global; i els seus objectius de medi ambient són gestionar correctament els seus residus i un consum de recursos més respectuós amb el medi ambient.

Aquesta Política:

 • Es presenta amb la finalitat de constituir el marc de referència per a establir i revisar els objectius de Qualitat i Medi Ambient de D’ALEPH INICIATIVES I ORGANITZACIÓ, S.A
 • Està a la disposició de totes les parts interessades que reclamin el seu coneixement i es comunica a totes les persones que treballen per a D’ALEPH INICIATIVES I ORGANITZACIÓ, S.A o en nom d’ella, amb el propòsit de fer-los conscients de les seves obligacions i responsabilitats individuals a complir en matèria de Qualitat i Medi Ambient.
 • És revisada de manera periòdica amb la finalitat d’assegurar que continua sent pertinent i apropiada als requisits de D’ALEPH INICIATIVES I ORGANITZACIÓ, S.A i del seu Sistema de Gestió de Qualitat i Medi Ambient.
 • És coneguda per cadascun dels membres de D’ALEPH INICIATIVES I ORGANITZACIÓ, S. Als quals accepten la responsabilitat de complir-la i fer-la complir a tot el personal al seu càrrec.

 

La Direcció de D’ALEPH INICIATIVES I ORGANITZACIÓ, S.A

07/08/2023