Política de qualitat

D’ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, S.A (Daleph) declara que la Qualitat, la Conservació i la Protecció del Medi Ambient és un objectiu permanent en tots els seus productes i activitats dutes a terme en l’organització en relació amb la seva activitat de:

Consultoria, assessorament, intermediació laboral i formació d’empreses, institucions públiques i altres entitats, públiques o privades, en matèria de promoció econòmica. desenvolupament local, polítiques d’ocupació, organització, estudis, nous projectes de captació de finançament i altres aspectes relacionats amb la gestió d’aquestes entitats.

En el desenvolupament dels nostres serveis ens hem establert les següents màximes a complir, tenint en compte que aquesta política proporciona el marc de referència per a establir els objectius pertinents:

Implantar i mantenir, mitjançant la responsabilitat i la participació de tots els integrants de l’organització i de qui treballa en el seu nom, un Sistema de Gestió Integrat.

1

Compliment dels requisits legals i expectatives dels nostres clients. Conèixer les necessitats implícites i explícites dels clients, tant les actuals com les futures, per a aconseguir que els productes i serveis els resultin satisfactoris.

2

La formació adequada del personal, perquè realitzi les seves activitats amb els nivells de Qualitat exigits, perquè coneguin els possibles aspectes mediambientals que el desenvolupament de les seves activitats pot generar i perquè siguin conscients dels riscos derivats dels seus llocs de treball fent-los partícips del respecte de la nostra política en totes les seves activitats.

3

La participació dels nostres treballadors en la millora contínua del Sistema, mitjançant la comunicació i la consulta. Per a l’aplicació efectiva d’aquests principis és absolutament necessari el suport als mateixos per part tant de l’equip directiu com de tota la plantilla de l’organització.

4

El compromís de millora contínua dels nostres processos i condicions de treball, cap a la Qualitat dels nostres serveis i productes, la satisfacció del client i cap a la prevenció de la contaminació, per a la millora de l’acompliment ambiental.

5

El compromís amb la protecció del Medi Ambient mitjançant la reducció de consums d’energia i residus durant l’acompliment de l’activitat, formant part també de l’important esforç global per a crear una societat més respectuosa amb el medi ambient.

6

Identificar i valorar els aspectes i impactes ambientals de les seves activitats, productes i serveis que pugui controlar i aquells sobre els quals pugui influir dins de l’abast definit del Sistema de Gestió Integrat, tenint en compte els desenvolupaments, productes i serveis nous o modificats amb la finalitat de reduir-los en la mesura que sigui possible per a aconseguir un alt nivell de respecte al medi ambient, prevenint la contaminació i minimitzant l’impacte mediambiental de les activitats, així com un ús sostenible dels recursos.

7

Compliment dels requisits oferts als clients, que satisfacin les seves expectatives, consolidant la seva confiança en l’organització. Compliment amb els requisits legals aplicables i amb uns altres que l’Organització subscrigui relacionats amb la Qualitat i el Medi Ambient.

8

Seleccionar als nostres proveïdors sota criteris de qualitat i medi ambient, realitzant avaluacions periòdiques per a així garantir la major qualitat en els serveis prestats i productes subministrats externament. Sobre la base d’aquesta avaluació i sempre que no es produeixin no conformitats en els serveis prestats per aquests proveïdors, es mantindran com a proveïdors homologats.

9

Aquesta política està englobada en l’estratègia de Daleph, els objectius de la qual són ocupar una posició de lideratge en el sector i obtenir la satisfacció del client, oferint-li un valor superior en qualitat, eficiència, servei i cost global. S’engloba també en una gestió ambiental que té per finalitat gestionar correctament els seus residus i un consum de recursos més respectuós amb el medi ambient.

A més, aquesta política es presenta amb la finalitat de constituir el marc de referència per a establir i revisar els nostres objectius de Qualitat i Medi Ambient, i per això:

Està a la disposició de totes les parts interessades que reclamin el seu coneixement i es comunica a totes les persones que treballen per a Daleph o en nom d’ella, amb el propòsit de fer-los conscients de les seves obligacions i responsabilitats individuals a complir en matèria de Qualitat i Medi Ambient.

És revisada de manera periòdica amb la finalitat d’assegurar que continua sent pertinent i apropiada als requisits de Daleph i del seu Sistema de Gestió de Qualitat i Medi Ambient.

És coneguda per cadascun dels membres de Daleph, els quals accepten la responsabilitat de complir-la i fer-la complir a tot el personal al seu càrrec.