Política de qualitat

D’ALEPH INICIATIVAS I ORGANIZACIÓN, S.A expressa el seu compromís i suport a la iniciativa de Qualitat en relació a la seva activitat de:

Consultoria, assessorament, intermediació laboral i formació d’empreses, institucions públiques i altres entitats, públiques o privades, en matèria de promoció econòmica, desenvolupament local, polítiques d’ocupació, organització, estudis, nous projectes de captació de finançament i altres aspectes relacionats amb la gestió de les entitats mencionades.  

En el nostre afany per aconseguir una major qualitat en els nostres serveis ens hem establert com a objectius a assolir, tenint en compte que aquesta política proporcioni el marc de referència per a establir els objectius pertinents:

 1. Complir la normativa vigent corresponent a cada activitat desenvolupada per l’empresa, en relació amb la qualitat.
 2. Realitzar les tasques conforme a les especificacions de qualitat establertes pels clients.
 3. Aconseguir que la prestació del servei compleixi les expectatives dels clients, en qualitat, termini i cost, potenciant una cultura d’interacció permanent amb el mateix per a conèixer les seves necessitats i expectatives en els diversos serveis que li són prestats.
 4. Promoure bones pràctiques en qualitat i medi ambient en l’execució de les activitats dels treballadors de Daleph.
 5. Impulsar actuacions d’innovació, principalment tecnològica, amb la finalitat de dur a terme les activitats de la manera més eficient possible.
 6. Promoure el compromís de millora contínua del sistema de gestió de Qualitat per a la millora de l’exercici.
 7. Seleccionar els nostres proveïdors sota els criteris de qualitat, realitzant control i seguiment mitjançant avaluacions periòdiques i així garantir la major qualitat en l’acompliment dels serveis prestats i productes subministrats externament. En base a aquesta avaluació i sempre que no es produeixin no conformitats en els serveis prestats per aquests proveïdors, es mantindran com a proveïdors homologats.

Per a aconseguir aquests objectius, la Direcció de Daleph ha posat en marxa les accions següents:

 • Establir un Sistema de Gestió de la Qualitat d’acord amb la norma UNE-EN ISO 9001:2015.
 • Potenciar una cultura de treball, esforç i pro-activitat entre els seus treballadors.
 • Establir el compromís de millora continuada dels nostres processos i condicions de feina, envers la Qualitat dels nostres serveis i productes, la satisfacció del client, incloent la prevenció de la contaminació, i altres compromisos específics pertinents al context de l’organització.
 • Formar de manera adequada al personal per tal que realitzi les seves activitats amb el nivell de qualitat exigit en cada cas. D’aquesta manera són partícips del respecte de la nostra política en totes les seves activitats.
 • Crear canals de comunicació eficaços entre el personal de l’empresa per a difondre aquells coneixements o millores pràctiques que poden redundar en una millora de la qualitat de les tasques a realitzar.

Aquesta Política de Qualitat:

 • Es presenta amb la finalitat de constituir el marc de referència per a establir i revisar els objectius de Qualitat de
 • Està a disposició de totes les parts interessades que en reclamin el coneixement i es comunica a totes les persones que treballen per a Daleph, o en el seu nom, amb el propòsit de fer-los conscients de les seves obligacions i responsabilitats individuals a complir en matèria de Qualitat.
 • És revisada de forma periòdica amb la finalitat d’assegurar que segueix sent pertinent i apropiada als requisits de Daleph i del seu Sistema de Gestió de Qualitat.

La Direcció de D’ALEPH INICIATIVES I ORGANITZACIÓN, S.A

17/05/2021