PLA D’IGUALTAT DE LA FUNDACIÓ L’ATLÀNTIDA

Client pel que es va realitzar

FUNDACIÓ L’ATLÀNTIDA

Descripció del Projecte

Daleph ha elaborat el Pla d’Igualtat de la Fundació L’Atlàntida, entitat del tercer sector amb seu a Vic (Osona), que es dedica a l’ensenyament de la música i la programació d’espectacles artístics. La Fundació disposa de dos centres de treball: l’Escola i Conservatori de Música de Vic (EMVIC) i el Centre d’Arts Escèniques d’Osona, i d’una xarxa de centres educatius en els que també s’ensenya música repartits en poblacions de les comarques d’Osona i La Selva.

Per a l’elaboració del Pla de igualtat, s’ha aplicat allò disposat en el Reial Decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel que es regulen els plans d’igualtat i el seu registre i es  modifica el Reial Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball, i el previst en el Reial Decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes, que regula les  auditories retributives.

D’acord amb l’establert en la legislació esmentada, els continguts del Pla es concreten en els capítols següents: metodologia, diagnosis, pla d’accions i sistema de seguiment i avaluació. S’ha dut a terme una diagnosi amb perspectiva de gènere que inclou, per exemple, l’anàlisi de la presència de dones en els diferents grups professionals i àrees de la Fundació, i per tipus de jornada i contracte, el procés de selecció, la política de contractació o l’accés de dones a llocs de responsabilitat. Altres qüestions rellevants tractades en la diagnosi són l’exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral; la infrarrepresenació femenina; el protocol de prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe; i les condicions laborals, inclòs el sistema retributiu i auditoria salarial. Aquesta informació s’ha obtingut usant tècniques d’anàlisi qualitativa: entrevistes amb la direcció de la Fundació i Comissió Negociadora del Pla d’Igualtat, i enquesta a la plantilla.

A partir dels resultats obtinguts a la diagnosi, el Pla recull actuacions que la Comissió de Seguiment i Avaluació haurà de coordinar perquè s’apliquin segons el calendari previst. Per facilitar l’avaluació, s’han inclòs indicadors per cada acció, segons les seves característiques i objectius.

El Pla d’igualtat ha sigut validat per la Comissió Negociadora, composada, de manera paritaria, per la Representació legal de la plantilla i de l’entitat.

Principals resultats obtinguts

  • Diagnosi de la situació de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes de la Fundació L’Atlàntida, amb una anàlisi quantitativa i qualitativa de la informació (anàlisi documental, enquesta, entrevistes).
  • Auditoria retributiva.
  • Pla d’accions: accions, objectius, prioritat, calendari, indicadors…
  • Sistema de seguiment i avaluació del Pla d’Igualtat.
  • Validació del Pla d’Igualtat per part de la Comissió Negociadora.

Articles relacionats