PROJECTE DE FORMACIÓ EN CANTABRIA

CLIENT PEL QUAL ES VA REALITZAR

Centre dEstudis de lAdministració Regional de Cantabria (CEARC) 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Daleph ha impartit 3 cursos de formació en igualtat de gènere a el personal de l’administració autonòmica de Cantàbria, més concretament, sobre les següents temàtiques: 

  • Desenvolupament de l’Estratègia de Transversalitat de Gènere (2019-2022). 

El curs es va orientar a donar a conèixer el contingut de el marc estratègic d’igualtat d’oportunitats de Cantàbria per als propers 3 anys, el qual també va ser elaborat per Daleph. Més concretament, es van difondre els resultats de la diagnosi, el pla d’accions de cadascuna de les conselleries, el sistema de governança, etc. 

 

  • Informes d’avaluació d’impacte de gènere. 

Daleph va capacitar a el personal de l’administració per elaborar aquest tipus d’informes, que són un document adjunt a la Memòria d’Anàlisi d’Impacte Normatiu (MAIN), indispensable per tramitar qualsevol llei. La Llei d’Igualtat de Cantàbria estableix que cal fer informes d’avaluació d’impacte de gènere de totes les disposicions normatives, plans i programes que elabori el Govern de Cantàbria. 

 

  • Igualtat de gènere en l’administració pública. 

L’objectiu d’aquest curs era diagnosticar l’estat de la igualtat de gènere en tots els nivells de l’administració pública, prestant especial atenció a l’administració autonòmica de Cantàbria i contrastant les dades amb altres a nivell estatal i europeu. Així mateix, es van introduir algunes de les eines més útils per fer front a les desigualtats de gènere, com els plans d’igualtat, els protocols de prevenció de la violència de gènere o els mateixos informes d’avaluació d’impacte de gènere. 

PRINCIPALS RESULTATS OBTINGUTS

  • Més de 60 hores de formació en igualtat de gènere 
  • Més de 40 persones formades 
  • Difusió de més de 10 fonts d’informació per obtenir dades contrastades i fiables en matèria d’igualtat d’oportunitats 
  • Presentació de dades autonòmiques, estatals i europees 
  • Sessions pràctiques en totes les formacions 

Articles relacionats