NOU PLA ESTRATÈGIC PER A la IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES DE CASTELLA-LA MANXA 2019-2024

Client PER AL QUAL ES VA REALITZAR

Institut de la Dona de Castella-la Manxa

DESCRIPCIÓ DEL projecte

El compromís de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa amb la igualtat de gènere ha portat a organitzar i planificar les actuacions necessàries per fer possible la igualtat efectiva entre dones i homes, donant continuïtat a les mateixes a través de diferents plans d’igualtat. Una vegada implementat i avaluat l’últim Pla, que ha estat vigent entre 2011 i 2016, es va considerar necessari seguir avançant per a la consecució de la igualtat efectiva entre dones i homes a través d’un nou Pla que tingués presentis les lliçons apreses a la planificació anterior i recollís les mesures pertinents en funció del nou context i realitat castellà-manxega.

Per això, l’Institut de la Dona de Castella – La Manxa, com a organisme encarregat d’impulsar les actuacions en matèria de de igualtat del govern regional, ha comptat amb l’assistència tècnica de Daleph para a l’elaboració del nou Pla Estratègic d’Igualtat entre dones i homes de Castella – La Manxa 2019-2024.

Principals resultats obtinguts

  • Dinamització de cinc grups de treball formats per persones expertes en igualtat amb l’objectiu de recopilar propostes.
  • Disseny de l’estructura i continguts del Pla (eixos, àrees estratègiques i mesures).
  • Disseny del sistema de seguiment i avaluació.
  • Disseny del sistema de governança.

 

 

Articles relacionats