PLANS D’IGUALTAT EN LES EMPRESES

Client per al qual es va realitzar

Servihabitat Servicios Inmobiliarios S.L., Banco de Alcalá S.A. i GV El Zamorano

Descripció del projecte

Daleph ha elaborat els Plans d’Igualtat de les empreses Servihabitat Servicios Inmobiliarios S.L., Banco de Alcalá S.A. i GV El Zamorano, totes pertanyents a diferents sectors: d’una banda, Servihabitat es dedica a la gestió i administració de la propietat immobiliària; el Banco de Alcalá es dedica a les activitats financeres i segurs; i, finalment, El Zamorano a la indústria agroalimentària.

Els Plans d’Igualtat s’han elaborat seguint les directrius del Reial decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre i es modifica el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; així com el Reial decret 902/2020,  de 13 d’ octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes, que regula les auditories retributives. A més, el diagnòstic dels protocols també ha contemplat la nova Llei 4/2023 28 de febrer, per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI. Aquesta estableix que les empreses hauran d’aprovar i desenvolupar mesures, per tal d’assolir una igualtat real i efectiva de les persones LGTBI. Aquesta Llei preveu, en el seu Article 16, l’elaboració d’un protocol d’actuació que facilitarà “la detecció i comunicació a les autoritats competents de les situacions de violència discriminatòria exercida contra una persona per raó d’orientació sexual, identitat sexual, expressió de gènere i característiques sexuals.”

Amb la finalitat que els Plans d’Igualtat servissin per millorar la situació de cada empresa en l’àmbit de la igualtat d’oportunitats, es va elaborar una diagnosi amb perspectiva de gènere a partir de l’anàlisi documental que, en alguns casos, es va complementar amb una enquesta a la plantilla. A més, les diagnosis es van complementar amb una auditoria salarial, a fi d’assegurar que dones i homes perceben el mateix salari per desenvolupar un treball igual o d’igual valor.

Les necessitats detectades van servir de referència per elaborar un pla de mesures que s’adaptés al context i les necessitats de cada empresa. Aquestes actuacions hauran de ser coordinades per una Comissió de Seguiment amb representació paritària de l’empresa i la plantilla.

Principals resultats obtinguts

  • Una diagnosi quantitativa i qualitativa estructurada en 8 eixos d’ anàlisi: Condicions Generals; Processos de Selecció, Contractació, Formació i Promoció professional; Condicions de Treball; Exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral; Infrarepresentació femenina; i Prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe.
  • Auditories Salarials amb l’anàlisi de 4 indicadors: salari mitjà (percebut i equiparat) i salari medià (percebut i equiparat).
  • Pla d’accions. Cadascuna de les accions que es van incorporar, van descriure’s en base a 6 variables: descripció, objectius, calendari, priorització, indicadors i recursos.
  • Sistema de seguiment i avaluació per a cada Pla d’Igualtat.
  • Validació dels Plans d’Igualtat per part de les respectives Comissions Negociadores.

Articles relacionats