Codi ètic i política de compliment de Daleph

Codi ètic i política de compliment de DALEPH

Daleph està fermament compromesa amb la legalitat i el comportament ètic.

La nostra actuació està presidida pels principis d’integritat, honestedat i transparència, ja que perseguim en tot moment una gestió responsable del negoci.

En aquest sentit hem posat en marxa una sèrie de mecanismes, entre els quals destaquen: el codi de conducta, el comitè de compliment i la línia ètica per a totes les persones que treballen a Daleph.

Tots els socis, treballadors i col·laboradors actuaran sempre, tal com estableix el nostre Codi de Conducta, d’acord amb els més alts valors ètics i d’acord amb l’esperit i la lletra de les lleis, tot prioritzant una actuació correcta i integra a qualsevol altra consideració.

Aquests principis i valors s’expressen en:

El compliment de totes les lleis i normes aplicables tot el temps.
El respecte, el tracte digne i sensible, i la preservació de la integritat moral de les persones.
L’apreciació del valor de la diversitat i la no discriminació per motiu del color de la pell, la raça, la religió, el gènere, l’orientació sexual, la nacionalitat, l’ascendència, l’edat, la discapacitat, la situació familiar, l’embaràs o qualsevol altre factor que prevegi la llei.
La promoció de la igualtat de gènere, la qual cosa es reflecteix en el nostre Pla d’Igualtat.
El foment del desenvolupament personal i la realització en el treball.
El respecte a la privacitat i la protecció de les dades personals de què som responsables.
El respecte dels drets dels treballadors i el reconeixement d’una remuneració adequada i equitativa sense distinció de gènere.
La gestió de l’activitat prioritzant la seguretat, la salut i la preservació del medi ambient enfront d’altres consideracions, i tot garantint un lloc de treball saludable i segur.
La protecció de la informació confidencial, tant pròpia com dels nostres clients i proveïdors, i el respecte de la informació confidencial de tercers.
El respecte dels drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers.
La separació dels interessos privats dels empresarials tot evitant conflictes en les decisions de negoci.
El comportament honest en els negocis, amb l’oposició a qualsevol pràctica de frau, corrupció, suborn o tràfic d’influències.
La lliure competència com a principi de l’empresa i l’acatament de les lleis que promouen el seu respecte i en contra de la competència deslleial.
La comunicació i contractació transparent amb les administracions públiques, amb l’acatament de tota la legislació aplicable.

Principis per a la creació de valor

Aquests principis i valors són la base per a la creació de valor, entès en el seu sentit més ampli i durador: valor per a clients, socis, empleats i per a la societat en general.

Només així generem la confiança que diposita el nostre entorn en nosaltres i que constitueix el fonament de la nostra reputació i la garantia del nostre futur a llarg termini.