SERVEIS D’ACOMPANYAMENT A L’AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT PER A LA DEFINICIÓ D’UN MODEL DE POLÍTICA DE GARANTIA D’INGRESSOS

Client per al qual es va realitzar

Diputació de Barcelona i Ajuntament del Prat de Llobregat

Descripció del projecte

Prova pilot emmarcada en el projecte transformador “Dret a uns ingressos bàsics. Polítiques municipals de garantia d’ingressos” per a acompanyar l’Ajuntament del Prat en l’impuls d’un nou model de garantia d’ingressos.

El projecte s’ha centrat en el desplegament de dues de les quatre línies d’actuació del projecte transformador: el Disseny d’un marc conceptual i model de prestacions i el Desplegament de les Oficines de Gestió de Prestacions Socials (OGPS).

L’acompanyament a l’Ajuntament ha consistit en la celebració de diverses sessions de treball destinades a la reflexió del model de prestacions actual i els elements estratègics que haurien d’orientar la política de garantia d’ingressos en el futur. Així, en aquestes sessions s’hi ha pogut definir els principals eixos de treball a futur, més enllà del propi projecte.

En un nivell més operatiu, el projecte perseguia les següents fites:

  • Revisar el funcionament actual de l’Oficina Integral d’Atenció Social i els seus processos de treball.
  • Reflexionar i aproximar les línies estratègiques per orientar el disseny d’una política de garantia d’ingressos.
  • Iniciar un procés de racionalització de les prestacions socials a partir de la simplificació i/o compactació de les actuals.

Principals resultats obtinguts

Els resultats es poden estructurar en resultats tangibles i intangibles.

Els resultats TANGIBLES es varen plasmar en un document en un:

  • Manual d’operacions de l’Oficina Integral d’Atenció Social (OIAS).
  • Document de Reflexió estratègica al voltant del model de garantia d’ingressos i de prestacions.

Els resultats INTANGIBLES es varen aconseguir mitjançant les sessions de treball, que es van centrar en visualitzar i compartir models de garantia d’ingressos, analitzar el sistema actual de prestacions, debatre criteris d’accés, quanties entre d’altres. Aquests resultats intangibles es poden resumir en la disposició d’equips més alineats amb una visió d’una prestació de servei més centrada en la persona.

Articles relacionats