DIAGNOSI DELS RECURSOS HUMANS DE L’AJUNTAMENT DE BADALONA

Client per al qual es va realitzar

Ajuntament de Badalona

Descripció del projecte

El projecte tenia com a objectiu principal realitzar una diagnosi quantitativa i qualitativa dels recursos humans de l’Ajuntament de Badalona que aportés una anàlisi global de la situació organitzativa de l’Ajuntament i contribuís a enfocar l’estratègia de gestió de recursos humans i a orientar la presa de decisions en relació amb aquest àmbit a curt, mig i llarg termini.

Més concretament, les finalitats del projecte eren:

  • Descriure la situació i context actual en el que es troba l’organització en els diferents serveis que el composen i la configuració de la plantilla (perfils competencials, envelliment, temporalitat, gènere, dimensionament, formació, carrera professional, etc.).
  • Realitzar una anàlisi i diagnosi organitzativa amb l’objecte d’identificar els principals reptes, àmbits a millorar i potencialitats.
  • Elaborar i definir accions proposta orientades a solucionar i millorar les situacions i elements identificats en l’anàlisi.

La metodologia emprada en la recollida d’informació i elaboració de propostes va incloure anàlisi documental, anàlisi quantitativa de la plantilla de l’Ajuntament i entrevistes a comandaments de l’Ajuntament.

Principals resultats obtinguts

El principal resultat del projecte ha estat un informe de diagnosi que conté:

  • Una anàlisi quantitativa detallada de l’estructura de la plantilla, que inclou elements com el nivell de tecnificació, l’afectació de les jubilacions en els diferents col·lectius de l’Ajuntament, la perspectiva de gènere, el dimensionament de les àrees i serveis, la tipologia dels llocs de treball i les seves característiques, etc.
  • Una anàlisi comparada de la dotació de la plantilla de l’Ajuntament, on s’hi realitza una comparació del dimensionament de l’organització en relació a municipis de similars característiques, tenint en compte també la vessant pressupostària.
  • Una revisió de l’estructura d’alguns serveis en relació a la normativa actual, que incorpora una revisió de les ràtios de plantilla en els àmbits en què hi ha regulacions o criteris establerts.
  • una descripció dels principals àmbits de millora organitzativa identificats.

A més, s’hi van incloure el desenvolupament d’una sèrie d’oportunitats de millora organitzativa que es concreten en més de 20 mesures o propostes a implantar redactades en termes operatius, i prioritzades d’acord a l’impacte i a l’esforç que cal imprimir per endegar-les. Aquestes propostes es van emmarcar en els àmbits del model de gestió de l’Ajuntament, les polítiques concretes de recursos humans, l’enfocament per competències i la formació de la plantilla, i la configuració dels processos i serveis generals.

Articles relacionats