PROJECTE DE DESPLEGAMENT DE L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA MUNICIPAL AL TERRITORI

Client per al qual es va realitzar

Ajuntament de Terrassa

Descripció del projecte

L’Ajuntament de Terrassa tenia com a objectiu desplegar un nou model d’organització municipal al territori per donar resposta a les noves demandes i necessitats ciutadanes, tot desconcentrant l’estructura organitzativa i generant una doble xarxa d’equipaments cívics i administratius. El projecte contemplava tres dimensions:

  • la definició i implantació d’un nou model d’atenció ciutadana;
  • l’impuls de la desconcentració de serveis al territori, que poguessin afegir valor pel fet de prestar-se des de la proximitat a la ciutadania;
  • el Pla Director de la Xarxa d’Equipaments Municipals com a eina de planificació estratègica del sistema d’equipaments a la ciutat.

Principals resultats obtinguts

L’acompanyament de Daleph es va centrar, principalment, en les següents activitats:

  • Assistència a l’Oficina Tècnica en l’elaboració de continguts i documents que recullen i concreten el nou model d’atenció ciutadana: catàleg de serveis i tràmits, nivells i canals d’atenció, diagramació de processos d’atenció, circuits d’atenció per nivells de l’atenció ciutadana, organització de la cita prèvia, organització de l’atenció en front i backoffice, indicadors de qualitat del servei, etc.
  • Assistència a l’Oficina Tècnica en la planificació del desplegament del projecte i la participació dels diferents actors implicats.
  • Proposta i desenvolupament de models documentals per a la recollida d’informació dels serveis.

Articles relacionats