Client per al qual es va realitzar

Ajuntament de Terrassa,  Ajuntament del Prat de Llobregat, Guia Associació Catalana de Municipis

Descripció del projecte

Daleph ofereix l’acompanyament per elaborar un pla d’integritat per organitzacions públiques. L’impuls d’una política d’integritat és un repte que constitueix un element més en la gestió pública, orientada a la millora continua del conjunt de l’organització i que va més enllà de la persecució del frau. Daleph acompanya a les administracions públiques en la definició, configuració i adaptació de les diferents eines i instruments que constitueixen un sistema d’integritat que han de guiar les actuacions de l’organització. Aquest sistema d’integritat es vehicula a través de tres capes diferenciades:

  • Un nivell estratègic que comporta una visió a llarg termini i impregna la presa de decisions i la cultura organitzativa de l’entitat.
  • Un nivell instrumental que es tradueix en la implantació de eines i mecanismes.
  • Un nivell organitzatiu i de governança que dona cobertura i coherència a totes les peces del sistema, a més de realitzar un seguiment, avaluació i millor del mateix.

Per impulsar un sistema d’integritat és important obtenir consens de les formacions polítiques amb representació a l’organització, per la construcció d’un sistema sostenible i consensuat a llarg termini. Per altra banda, és necessari constituir un equip tècnic per impulsar i fer el seguiment del projecte i complementar les decisions del nivell polític a través d’una visió més estratègica i organitzativa.

Des de Daleph posem al servei de les organitzacions públiques el nostre coneixement i experiència basat en una sèrie de valors per ajudar a impulsar un sistema d’integritat, tenint en compte la vocació de creació de valor social i d’impacte en la millora del sector públic. Tenim un coneixement estratègic i operatiu de l’administració pública, especialment la municipal, entenent quines són les necessitats de millora i els condicionants que afecten els serveis gestors i executors en un ens. Se li suma el coneixement de la integritat pública i el seu encaix a la realitat organitzativa en qüestió i l’elaboració d’una Guia d’implantació de plans d’integritat a l’Administració local impulsat per l’ACM (Associació Catalana de Municipis). Tot això ens permet obtenir una visió holística del sistema d’integritat i ajudar a impulsar aquest sistema als ens públics.

Principals resultats obtinguts

L’element clau d’aquest tipus de projectes rau en integrar les eines i instruments del sistema d’integritat en el sí de la institució i la seva realitat organitzativa, assolint consensos interns, incloent l’àmbit polític, en l’enfocament del sistema d’integritat i la creació dels òrgans i eines vinculades.

Per altra banda, s’han assolit els següents objectius més operatius en la realització d’aquests projectes:

  • Concreció organitzativa de la gestió i impuls del sistema d’integritat.
  • Definició, composició i funcions dels òrgans del sistema d’integritat.
  • Definició d’eines i instruments del sistema d’integritat pública (canal d’alertes, bústia ètica, etc.)
  • Elaboració dels mapes de risc i pla de mesures associat a l’anàlisi de riscos.
  • Definició d’instruments de seguiment i avaluació del sistema.
  • Aplicació d’un sistema d’integritat amb visió integral, que no resulti només en una col·lecció d’eines i instruments.
  • Foment i promoció de la cultura d’integritat en el sí de l’organització.

Articles relacionats