PROPOSTES DE MILLORA ORGANITZATIVA EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL SEVERA, AMB ALTERACIÓ DE CONDUCTA O PLURIDISCAPACITAT

Client per al qual es va realitzar

Consorci de Sant Gregori

Descripció del Projecte

Objectiu del projecteInterrelacionar la missió, la visió i els valors de l’organització per reconèixer, des dels equips, la necessitat d’incorporar millores de caràcter organitzatiu

El Consorci de Sant Gregori és un centre residencial i d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual severa i amb alteració de conducta o pluridiscapacitat. L’estructura de llocs d’un centre residencial d’aquesta tipologia està sotmesa a la normativa que fixa el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. En aquest sentit, els treballs de millora organitzativa es varen enfocar a identificar línies de treball en la millora de la gestió del servei i la alineació dels equips cap als objectius estratègics de l’organització.

En concret, es varen plantejar els següents objectius estratègics:

  • Identificar millores organitzatives que permetin avançar cap a un model de prestació de servei de qualitat i d’acord a la filosofia de servei d’atenció centrat en la persona, procurant que aquestes tendeixin a deslaboralitzar els calendaris laborals de la corporació.
  • Apropar les visions de qualitat de servei de la Gerència, del personal tècnic i del personal d’atenció.
  • Visualitzar la necessitat d’introduir canvis en l’organització del treball entre el personal d’atenció directa per avançar cap a un model d’atenció de més qualitat.

Es va emprar una metodologia participativa basada en sessions de treball en petits grups de persones amb Gerència, Equips tècnics i Equips d’atenció a la persona. Durant les sessions es varen plantejar dinàmiques de treball tendents a entendre les posicions dels diferents actors de l’organització (equip de direcció, equips tècnics, equips d’atenció i persones ateses) i a fomentar l’escolta activa i a interrelacionar opinions i criteris, recollint les principals reflexions realitzades de manera sintètica al final de la sessió.

Principals resultats obtinguts

Els resultats es poden estructurar en resultats tangibles i intangibles.

Els resultats TANGIBLES es varen plasmar en un document de Full de ruta que contenia la següent informació:

  • Valors que defineixen una atenció centrada en la persona.
  • Anàlisi de la prestació del servei basada en el contrast de la visió del personal d’atenció i de la persona atesa.
  • Condicionants de la implantació d’un model centrat en la persona al Consorci de Sant Gregori
  • Identificació de propostes de millora o accions que poden facilitar l’assoliment d’un servei de qualitat basat en una atenció centrada en la persona.

Els resultats INTANGIBLES es varen aconseguir mitjançant les sessions de treball, que es van centrar en visualitzar i compartir metodologies d’atenció a persones, criteris d’actuació, maneres de fer i  beneficis i dèficits del sistema organitzatiu i de gestió actual. Aquests resultats intangibles es poden resumir en la disposició d’equips més alineats amb una visió d’una prestació de servei més centrada en la persona.

Articles relacionats