ANÀLISI ORGANITZATIVA DE LA DIRECCIÓ DE CULTURA DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ

Client per al qual es va realitzar

Ajuntament de Mataró

Descripció del Projecte

Objectiu del projecte: Analitzar la situació organitzativa de la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró des del punt de vista de la seva configuració a nivell orgànic i de llocs de treball, i els processos que articulen la prestació de serveis, i formular propostes que permetin superar les disfuncions organitzatives detectades i impulsar oportunitats de millora identificades

Els treballs es van enfocar amb dos plans d’anàlisi: estratègic i operatiu, i amb un abast igualment ampli: catàleg de serveis i pressupost, instruments de planificació i mandat polític, impacte i satisfacció ciutadana, estructura organitzativa, configuració d’equips, espais de coordinació, formació interna i aspectes retributius.

La metodologia emprada en la recollida d’informació i elaboració de propostes va incloure anàlisi documental, entrevistes individuals, entrevistes grupals, sessions i tallers de validació de la diagnosi i espais de contrast amb l’equip de la diagnosi i les propostes.

Principals resultats obtinguts

Els principals resultats obtinguts es van recollir en un informe d’anàlisi organitzativa, diagnosi i propostes, articulat a partir del següent esquema conceptual:

 

Els aspectes desenvolupats a l’informe varen ser els següents:

  • Diagnosi general de la Direcció de Cultura
  • Diagnosi per àmbits de la Direcció
  • Anàlisi retributiva dels llocs de treball de la Direcció
  • Propostes de millora organitzativa
  • Priorització de les propostes de millora i plantejament de propostes acceleradores de millora.

Durant l’execució del projecte es varen desenvolupar altres elements, més intangibles, a través de tallers i sessions conjuntes de diagnosi i elaboració de propostes on es va incidir en la millora de la coordinació interna, l’alineació de l’equip entorn a la visió de l’àmbit o el foment de la transversalitat.

Articles relacionats