Client per al qual es va realitzar

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC)

Descripció del projecte

Treball als Barris és un programa del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya que neix l’any 2007 amb la voluntat de reforçar les accions ocupacionals i de desenvolupament local a tots aquells barris beneficiaris d’un ajut en virtut de la Llei de Barris.

El programa posa a l’abast dels ens locals un conjunt d’accions que tenen per objecte promoure l’ocupació i la dinamització socioeconòmica de diferents barris de diversos municipis de Catalunya, entenent que aquests barris presenten una necessitat d’atenció més intensa o específica que les intervencions que habitualment es realitzen en matèria laboral.

El projecte té per objectiu realitzar una avaluació de la implementació i els resultats del programa Treball als Barris del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

A partir de l’anàlisi de les dades de les convocatòries del període entre 2015 i 2018 i la informació qualitativa recollida a partir d’enquestes, entrevistes semi-estructurades i grups de discussió, l’objectiu central del projecte ha estat determinar el funcionament dels diferents programes que composen Treball als Barris en relació amb el seu disseny inicial. D’altra banda, l’avaluació dels resultats ha permès valorar el grau de consecució dels objectius inicials i els resultats que s’han generat.

Principals resultats obtinguts

Els resultats del projecte són els següents:

  • Anàlisi dels perfils dels participants en els diferents programes de Treball als Barris i comparativa amb les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA).
  • Anàlisi dels municipis participants i la seva realitat laboral i socioeconòmica, en relació amb la demanda i implementació dels diferents programes.
  • Anàlisi dels resultats obtinguts en els diferents programes en funció de l’adequació de la intervenció territorial i dels recursos disponibles.
  • Elaboració d’un seguit de recomanacions i propostes de millora en el disseny, la implementació i la capacitat d’avaluació del programa.

Consulti l’informe d’avaluació del disseny, implementació i seguiment de resultats del programa Treball als Barris del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Articles relacionats