ESTUDI DE CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL I ESTRUCTURACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL DE L’INSTITUT D’ASTROFÍSICA DE CANÀRIES (IAC)

Client pel que es va realitzar

Institut d’Astrofísica de Canàries

Descripció del Projecte

L’Institut d’Astrofísica de Canàries (IAC) és un Organisme Públic de recerca pertanyent al Ministeri de Ciència i Innovació, i situat a la ciutat de Sant Cristóbal de la Llacuna (Santa Cruz de Tenerife). Compta amb un total aproximat de 350 persones de les quals més del 90% és personal laboral.

A principis de 2017 va contractar a Daleph per a la realització d’un Estudi de classificació professional i estructuració dels llocs de treball del personal laboral, a partir de la necessitat d’adaptar la seva actual estructura organitzativa a un marc jurídic sobrevingut que l’afectava en la seva regulació bàsica:

  • En primer lloc, a nivell de configuració institucional pel que es disposa en la Llei 14/2011 d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, així com dels seus vigents Estatuts (BOE 14/03/2014).
  • En segon lloc, a nivell del règim jurídic del seu personal laboral, amb la regulació que l’Estatut dels Treballadors, aprovat mitjançant Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, estableix per a matèries com la classificació professional, la promoció en el treball o la tramitació dels convenis.

Els canvis demandats per aquestes modificacions normatives havien de conduir a una nova estructuració de llocs de treball, des d’una planificació integral dels recursos humans del IAC. Una planificació que permetés contribuir a l’efectiva consecució de les seves finalitats estatutàries, garantint la major eficàcia en la prestació dels serveis i la màxima eficiència en la utilització dels recursos econòmics, materials i humans disponibles.

Principals resultats obtinguts

Durant l’any 2017, Daleph li va prestar un servei que va consistir en:

  1. La realització d’un procés de reflexió sobre el model organitzatiu de l’entitat, del qual es va obtenir un Estudi Organitzatiu, que va incloure un diagnòstic de situació i la formulació de propostes de millora, així com una nova estructura de llocs de treball.
  2. L’elaboració d’una Descripció dels Llocs de treball del personal laboral del IAC, així com una reclassificació dels mateixos d’acord amb l’estructura organitzativa proposada.
  3. La Valoració dels Llocs de treball corresponents a la nova estructura organitzativa validada d’acord amb un Manual i metodologia específics.
  4. La realització d’un Estudi Retributiu a fi de determinar l’impacte econòmic que les propostes de millora organitzativa, podrien suposar a l’efecte de Massa Salarial del IAC.
  5. El disseny d’una Relació de Llocs de treball del personal laboral del IAC que permet regular i desplegar la nova estructura organitzativa i de llocs de treball.

Articles relacionats