INFORME DE L’AVALUACIÓ DE LA IMPLEMENTACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DELS PROJECTES DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL I DE NOUS MODELS DE NEGOCI COM A MESURES DE SUPORT A LES MICROEMPRESES

Client per al qual es va realitzar

Consorci de Formació Continua de Catalunya

Descripció del projecte

L’impacte econòmic de la COVID-19 ha afectat especialment al sector dels serveis (comerç, restauració, hostaleria) a causa de les mesures de confinament i distanciament social dictaminades per les institucions públiques d’arreu. Aquestes mesures han afectat especialment al rendiment de les petites i microempreses, autònoms i empreses joves o start-ups, que han vist reduïts els seus ingressos.

En aquest context, les institucions públiques de Catalunya van desplegar un seguit d’ajuts i subvencions per mitigar els efectes de la pandèmia en els col·lectius anteriorment mencionats. Entre aquestes línies d’ajut trobem la desplegada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, destinada a microempreses i persones treballadores autònomes que ocupin fins a 10 treballadors i que s’han vist afectades per les restriccions. La finalitat d’aquesta línia de subvenció era impulsar projectes de transformació digital i de nous models de negoci i la seva formació associada, amb la finalitat de mantenir l’ocupació i adaptar la prestació dels seus serveis a la nova realitat socioeconòmica.

El projecte té per objectiu avaluar la implementació i el desenvolupament dels projectes de transformació digital i de nous models de negoci com a mesures de suport a microempreses.

Principals resultats obtinguts

En un nivell més operatiu, el projecte ha tingut els següents resultats:

  • Realització d’entrevistes semi-estructurades a entitats participants, entrevistes telefòniques i visites a comerços i empreses.
  • Anàlisi documental, buidatge de memòries dels projectes i anàlisis quantitatives de les dades segons la tipologia de projectes.
  • Anàlisi de la implementació dels projectes, valorant la consistència, coherència en el funcionament i l’organització dels recursos, processos i gestió de la qualitat, per tal de determinar si els projectes s’han organitzat i gestionat correctament.
  • L’estudi del desenvolupament dels projectes i els motius que han portat a mantenir, adaptar o finalitzar-los.
  • Avaluació dels impactes i efectes percebuts per les microempreses i el territori on operen.
  • Anàlisi de la valoració que fan les entitats que han desenvolupat els projectes, els seus associats i els possibles usuaris tant de la subvenció com dels projectes.
  • Elaboració de conclusions i recomanacions per futures línies de subvenció de projectes similars.

Articles relacionats