ELABORACIÓ D’UNA GUIA METODOLÒGICA PER A L’ÚS D’UNA EINA D’ANÀLISI DE COSTOS DE SERVEI DIRIGIDA ALS SERVEIS SOCIALS LOCALS.

Client per al qual es va realitzar

Secció de Gestió de Recursos Tècnics de la Diputació de Barcelona

Descripció del projecte

L’objectiu principal del projecte ha estat disposar d’una eina semi-automàtica de càlcul de costos dels serveis bàsics d’atenció social d’una àrea bàsica.

En el marc de sessions de treball amb equips d’atenció social i equips de serveis econòmics es va concretar una eina de càlcul senzilla, clara i fàcil d’utilitzar que permet analitzar els costos dels serveis bàsics d’atenció social en la seva globalitat i de manera individual per cada una de les prestacions/recursos/serveis contingudes en la pròpia de la cartera de serveis socials d’un ens local.

El disseny i implementació de l’eina va seguir un procés iteratiu, va partir de dades reals que es van anar revisant, adaptant i sistematitzant en base a dos premisses bàsiques: màxima adaptabilitat als diferents contextos organitzatius d’una àrea bàsica i màxima automatització dels càlculs.

Principals resultats obtinguts

A nivell de resultats, trobem un seguit de resultats tangibles:

  • Eina de càlcul de costos dels serveis bàsics d’atenció social.
  • Guia d’ús de l’eina de càlcul de costos.
  • Fitxes de cost individuals per cada servei, generades a partir de les dades obtingudes amb l’ús de l’eina de càlcul.

A la vegada, es poden identificar alguns resultats intangibles:

  • Revisió dels conceptes bàsics i processos d’anàlisi de costos, així com el marc normatiu de l’anàlisi de costos en la prestació de serveis públics.
  • Coneixement i expansió de la cultura d’anàlisi de costos de servei públic.
  • Adaptació dels principis d’eficiència pública a les eines d’anàlisi de costos.

Articles relacionats