Anàlisi de la situació organitzativa i pressupostària de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)

Client per al qual es va realitzar

Generalitat de Catalunya, Departamento de Educación (Secretaría General)

Descripció del projecte

L’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) és l’únic centre d’iniciativa pública que ofereix un ensenyament artístic superior a Catalunya, i el que disposa d’una oferta formativa més àmplia i diversa en les diferents titulacions de grau superior que imparteix. En un context de fortes exigències de contenció financera, el 2014 el centre afronta el repte de mantenir-se com un referent pel que fa a la qualitat dels estudis musicals, i alhora complir amb els criteris de racionalització organitzativa i pressupostària requerits pel Departament d’Educació.

El projecte es concreta en una radiografia de la situació organitzativa i economicofinancera de l’ESMUC, que permet identificar elements de millora en diferents àmbits: optimització d’ingressos, control de costos i racionalització de despeses des d’una òptica raonada i selectiva i, especialment, introducció de mesures organitzatives que suposen avenços importants en termes d’eficiència, sense fer minvar la qualitat docent del centre.

Principals resultats obtinguts

El projecte aporta un conjunt de criteris i propostes tècniques orientats als gestors del mateix centre i del Departament de la Generalitat amb el qual aquest es relaciona.

Articles relacionats