VALORACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS I PROPOSTA DE POLÍTICA RETRIBUTIVA

Client per al qual es va realitzar

Ajuntament de Castelldefels

Descripció del projecte

L’objectiu del projecte va ser quantificar l’aportació de valor dels llocs de treball de l’Ajuntament de Castelldefels a través d’un procés de valoració dels seus llocs de treball.

La valoració de llocs de treball és una eina de gran tradició en l’àmbit de la gestió dels recursos humans a partir de la qual és possible evitar o corregir disfuncions salarials de llocs de treball concrets i, alhora, establir una política retributiva més objectiva i ajustada al valor de l’aportació que el lloc de treball realitza a l’organització.

Per quantificar aquesta aportació de valor es va seguir un mètode d’assignació de punts per factor. La valoració es va realitzar en el marc d’una Comissió de valoració formada per representants de l’organització, la plantilla i Daleph, qui va dinamitzar les sessions tot garantint que l’assignació dels punts per cada factor es realitzaven sense biaix de gènere i de manera coherent, és a dir garantint tant l’ordre lògic d’aportació de valor de tots els llocs valorats com unes distancies raonables entre puntuacions.

Principals resultats obtinguts

Els resultats tangibles i intangibles d’aquest projecte són els següents:

  • Valoració de llocs acordada per representants de l’organització i dels treballadors i treballadores.
  • Definició d’una nova política retributiva basada en la valoració realitzada.
  • Implicació de l’organització i les parts negociadores en els processos de valoració, planificació i organització de la plantilla.
  • Creació de canals i espais de negociació entre les parts.

Articles relacionats