DIAGNOSI I PROPOSTES DE MILLORA DEL SERVEI DE CONTRACTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ

Client per al qual es va realitzar

Ajuntament de Mataró

Descripció del projecte

El projecte sorgeix de la voluntat de l’Ajuntament de Mataró de situar la contractació pública municipal en una posició de major capacitat d’impacte i agilitat respecte a aquests darrers anys, en què els processos de licitació s’han vist condicionats i tensionats per la implantació de l’administració electrònica, l’aprovació de la Llei 9/2017 i la necessitat d’adaptar instruments i processos de treball als nous requeriments de la norma.

Així doncs, es tracta d’un anàlisi de la situació de la contractació de l’Ajuntament, organitzativament i com a procés, i l’exposició de les principals oportunitats de transformació i de millora detectades per potenciar una agilització de la tramitació i incrementar la capacitat de contractació per part de l’Ajuntament.

Des del punt de vista metodològic, el projecte s’ha fonamentat en les dades i documentació proporcionades des de l’Ajuntament, i la informació aportada en les entrevistes i sessions grupals amb el propi servei de contractació i altres serveis gestors de l’Ajuntament. Pel què fa al treball de camp, s’han dut a terme entrevistes individuals i grups focals, i s’ha analitzat una base de dades de contractes extreta del gestor d’expedients municipal, corresponent a la contractació gestionada els darrers tres anys, per tal de proporcionar una visió de l’estat de la contractació a nivell agregat.

Principals resultats obtinguts

El projecte ha resultat en l’elaboració d’un informe de diagnosi de la situació actual del servei de contractació i de les propostes de  millora identificades arrel de l’anàlisi i les sessions de treball que es presenten en quatre grans blocs:

  • En primer lloc, un anàlisi d’aspectes d’entorn i de l’estat de la contractació a l’Ajuntament que ha inclós un anàlisi quantitatiu de dades i d’indicadors de gestió.
  • Un anàlisi d’aspectes interns propis de l’àmbit de contractació, considerant l’estructura organitzativa del servei i el seu dimensionament, la tipologia de perfils involucrats en la gestió de la contractació, els processos i sistemes de gestió, i l’estratègia i lideratge de l’àmbit.
  • Un anàlisi dels indicadors de resultat del temps de tramitació i del volum d’accions requerides per contracte.
  • Finalment, l’exposició de propostes de millora que ha incorport una matriu d’accions de millora de les diferents mesures que es planteja implantar i una matriu d’activitats, rols i possibles àmbits de millora que permet situar les accions de canvi proposades.

Articles relacionats