REALITZACIÓ DE LA VALORACIÓ I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL (RLT) QUE CONFIGUREN LA PLANTILLA DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA I DELS SEUS OOAA

Client per al qual es va realitzar

Ajuntament de Lleida

Descripció del projecte

L’objectiu principal del projecte era l’elaboració de la relació de llocs de treball de la plantilla de l’Ajuntament de Lleida i dels seus OOAA.

El projecte va comptar amb una primera fase d’anàlisi organitzativa, on es van celebrar entrevistes a comandaments de l’organització i es va distribuir un qüestionari de definició del lloc de treball a tota la plantilla. L’anàlisi de la informació va permetre identificar oportunitats de millora organitzativa que es van plasmar en un organigrama proposta. Un cop contrastat l’organigrama es varen elaborar les fitxes de lloc de treball.

Comença en aquest moment la fase de valoració dels llocs de treball, segons el mètode d’assignació de punts per factor. Daleph va presentar la valoració a Comissió de valoració, formada per representants de l’organització i dels treballadors.

En base a aquesta proposta de valoració, es va realitzar una anàlisi d’equitat interna i externa de les retribucions de l’Ajuntament de Lleida i els seus OOAA, i es va dissenyar un sistema d’assignació retribució d’acord a l’aportació de valor, elaborant així una proposta de política retributiva.

En aquest moment, l’organització disposa de la informació necessària per confeccionar la seva relació de llocs de treball. Aquesta haurà de ser aprovada pels òrgans de govern i se li donarà la publicitat que preveu la normativa en matèria de transparència i bon govern.

Principals resultats obtinguts

Els resultats d’aquest projecte són nombrosos i diversos:

  • Diagnosi organitzativa i proposta d’organigrama.
  • Catàleg de fitxes de llocs de treball.
  • Proposta de valoració de llocs presentada als representants de l’organització i dels treballadors/ores.
  • Anàlisi d’equitat retributiva interna i externa.
  • Proposta de disseny de política retributiva.
  • Relació de llocs de treball.

A més d’aquests resultats tangibles, també es varen obtenir els següents:

  • Implicació de l’organització i les parts negociadores en els processos de planificació i organització de la plantilla.
  • Creació de canals i espais de interrelació entre les direccions, els serveis, les seccions i les unitats.
  • Creació de canals i espais de negociació entre les parts.

Articles relacionats