Assistència al desenvolupament dels cercles de comparació intermunicipal de diferents serveis municipals, en diverses edicions

Client per al qual es va realitzar

Diputació de Barcelona

Descripció del projecte

Els Cercles de Comparació Intermunicipal constitueixen una potent eina al servei dels governs municipals, en termes de direcció per objectius i impuls de la millora contínua de la qualitat del servei prestat.

Els Cercles proporcionen a les entitats locals participants l’oportunitat de comparar dades de gestió amb altres serveis comparables, i intercanviar bones pràctiques i fortaleses en la configuració i prestació del servei.

L’assistència de Daleph en el marc d’aquests projectes es concreta en: el suport a la definició i revisió d’indicadors de gestió (fase de disseny); la recollida de dades dels serveis locals implicats mitjançant enquesta telefònica, i la revisió crítica de la coherència de les dades aportades en relació amb la sèrie històrica de cada participant (fases de mesura i avaluació); la dinamització de tallers d’intercanvi i aprenentatge entre entitats locals (fase de millora), i l’elaboració d’un informe global de resultats amb conclusions sobre l’estat dels serveis públics objecte d’anàlisi a la província de Barcelona (fase de comunicació i implementació).

Principals resultats obtinguts

Al llarg dels últims 10 anys, Daleph ha prestat la seva assistència al desenvolupament de més de 10 edicions de diferents Cercles de Comparació Intermunicipal, per als serveis següents: Serveis Socials, Oficines d’Atenció i Informació al Consumidor (OMIC), fires i mercats municipals.

El nombre d’entitats locals participants en els Cercles de Comparació que compten amb el suport de Daleph oscil·la entre els 30 i els 60, segons el servei.

Articles relacionats