ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L’ACTUALITZACIÓ DELS CÀLCULS DEL SALARI DE REFERÈNCIA METROPOLITÀ DURANT EL PERÍODE 2018-2021.

Client per al qual es va realitzar

Àrea Metropolitana de Barcelona

Descripció del projecte

El projecte tenia com a objectiu principal l’actualització del Salari de Referència Metropolità (SRM) pel període entre 2018 i 2021. El salari de referència és un indicador que determina el llindar d’ingressos a partir del qual una persona treballadora i la seva família poden viure dignament.

El projecte s’ha executat anualment, adaptant els càlculs i xifres a les dades corresponents a cadascun dels anys des del sorgiment de l’indicador l’any 2016. Així, s’han anat incloent progressivament noves variables a l’anàlisi a partir de la revisió dels anys anteriors i la progressiva aportació de noves informacions.

Principals resultats obtinguts

Els resultats generals obtinguts a partir de tots els informes anuals són els següents:

  • Definició d’una metodologia concreta pel càlcul del Salari de Referència Metroppolità.
  • Anàlisi de l’evolució de l’indicador anualment.
  • Obtenció de dades segmentades per diferents variables sobre la població.

Articles relacionats