FORMACIÓ I ACOMPANYAMENT AL NIVELL DIRECTIU DE L’AJUNTAMENT EN LA IMPLANTACIÓ DE LA DIRECCIÓ PER OBJECTIUS EN LA GESTIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS

Client per al qual es va realitzar

Ajuntament de Sabadell

Descripció del Projecte

Objectiu del projecte: la creació i establiment d’un quadre de comandament integral que abasti la gestió ordinària de la línia directiva i de comandament de l’Ajuntament de Sabadell, ajudant així a incorporar la Direcció per Objectius a la funció directiva i a impulsar el retiment de comptes.

Els treballs realitzats es van orientar a:

  • Alinear l’equip directiu i de comandament de l’Ajuntament de Sabadell al voltant dels beneficis que comporta la direcció per objectius i més concretament, el fet de disposar d’eines de gestió pel seguiment i control dels serveis públics.
  • Facilitar la implantació de quadres de comandament operatius per a directius i gestors, amb uns estàndards comuns en quant a configuració, abast, i sistemàtica de disseny d’indicadors i objectius, per al seguiment dels processos regulars de servei més rellevants del seu àmbit.

El projecte va prioritzar la selecció i treball d’indicadors de gestió que concretessin els principals compromisos operatius de cadascun dels serveis i programes en relació amb la seva activitat regular més rellevant, per tal d’ajudar a la presa de decisions en la gestió ordinària dels serveis municipals.

Els participants al projecte van ser els caps de servei i els tècnics amb responsabilitat de gestió sobre els principals processos regulars dels serveis i programes propis de cada àmbit, que conformaven els diferents nivells de direcció tècnica de l’Ajuntament de Sabadell.

Principals resultats obtinguts

L’elaboració i execució del projecte va consistir en unes sessions formatives inicials, seguides de sessions de treball amb cadascun dels serveis i un treball d’acompanyament i seguiment telemàtic per a l’elaboració dels quadres de comandaments.

Els principals resultats dels treballs van ser els següents:

 

 

4 sessions formatives

Més de 100 assistents

40 sessions de treball

amb tots els serveis municipals

190 quadres de comandament

per al seguiment i presa de decisions sobre la gestió dels principals serveis municipals

Més de 2.000 indicadors de gestió

dels principals serveis municipals

 

Els quadres de comandament es van concebre amb una estructura comuna que agrupava els indicadors segons si eren d’estructura, de procés o de resultat. A més, s’hi referia tant el valor actual com l’objectiu futur de cadascun d’ells, així com la periodicitat d’actualització, per tal de facilitar-ne el seu seguiment.

Aquest resultat es va complementar amb el disseny del procés anual de revisió i actualització dels indicadors per tal d’incorporar-los en la dinàmica de direcció i planificació dels serveis municipals.

Articles relacionats