PROJECTE D’ANÀLISI DE L’ESTRUCTURA ORGÀNICA I DIMENSIONAMENT DELS SERVEIS DE L’AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT.

Client per al qual es va realitzar

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Descripció del projecte

El projecte es diferenciava en dues fases interrelacionades. La primera d’elles, l’anàlisi de l’estructura orgànica del conjunt de l’organització i la segona l’anàlisi d’aspectes concrets identificats durant la primera fase per alguns àmbits.

L’objectiu principal de la primera fase era fixar criteris per determinar els nivells de l’estructura orgànica de l’Ajuntament. Per a això, es va recollir informació des de diferents canals, principalment una reunió inicial de situació i un conjunt d’entrevistes individuals amb els comandaments.

Per l’altra banda, l’objectiu principal de la segona fase era detectar qüestions organitzatives, de procés o eines de treball davant les quals es podien fixar criteris i objectius de millora. En aquest sentit, es va recollir i analitzar la següent informació, necessària per l’anàlisi i diagnosi:

  • Indicadors de gestió, tramitació i execució dels serveis.
  • Anàlisi d’indicadors de la plantilla municipal.
  • Recursos emprats, activitat o procés que impliquen i el resultat.

Aquesta informació es va tractar corresponentment i es va tractar en diferents sessions de treball amb els àmbits organitzatius implicats, detectant les necessitats organitzatives, de processos o d’eines que influeixen en el funcionament dels serveis.

Principals resultats obtinguts

En la primera fase es van obtenir els següents resultats:

  • Estructura proposta de referència per les àrees de l’Ajuntament, d’acord als criteris de configuració i les definicions de cada nivell.

En la segona, podem comptar amb:

  • Diagnosis organitzatives de cadascun dels departaments estudiats.
  • Propostes a nivell de gestió i organitzatiu per cadascun dels departaments estudiats.

En general, però, el projecte també ha aportat altres resultats:

  • Aportacions a la metodologia d’anàlisi i diagnosi de processos.
  • Estructures de redisseny de processos de gestió.
  • Unificació estructural de l’organització, definint uns criteris transversals de determinació de l’estructura orgànica de les administracions.

Articles relacionats