ELABORACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE RECURSOS HUMANS DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET

Client per al qual es va realitzar

Ajuntament de l’Hospitalet

Descripció del Projecte

El projecte tenia com a objectiu principal fixar la política de gestió dels recursos humans i el marc d’actuació en l’àmbit de personal, per tal de contribuir a la millora integral de la gestió dels recursos humans de la corporació, en base a criteris d’excel·lència, modernització, eficàcia i eficiència.

La millora de la gestió dels recursos humans era un element crític per l’Ajuntament per tal de seguir avançant en la modernització de la seva organització. En conseqüència es feia necessari articular un sistema integral de gestió dels recursos humans que ajudés a totes les àrees de l’Ajuntament a comptar amb els efectius necessaris en quantitat i qualitat per aconseguir desenvolupar els seus objectius.

Els treballs realitzats es van orientar a:

  • Realitzar una diagnosis de la situació actual a nivell de composició de la plantilla i gestió dels recursos humans.
  • Establir els objectius i l’estratègia a desenvolupar per part de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat en matèria de gestió dels recursos humans.
  • Definir els projectes i actuacions a desenvolupar per a cadascun dels objectius estratègics definits
  • Prioritzar temporalment els projectes i actuacions definits

L’enfocament del projecte es va basar en una metodologia participativa: es va entrevistar la capa directiva de l’Ajuntament, es va realitzar una sessió de treball amb tot el personal del Servei de Recursos Humans i es va dur a terme una sessió en format debat amb els representants dels treballadors.

Tota la informació obtinguda del procés participatiu, més els documents relatius a la gestió dels recursos humans a l’Ajuntament i les dades sobre composició i situació de la plantilla, van permetre realitzar una anàlisi en profunditat i assentar les bases per tal de definir l’estratègia.

Principals resultats obtinguts

Els resultats es varen plasmar en el document de Pla de Recursos Humans, articulat al voltant dels diferents components del Sistema de Gestió de Recursos Humans al Sector Públic:

El document contenia els següents apartats principals:

  • Anàlisi quantitativa de la plantilla en relació a dades de caràcter demogràfic, fent especial èmfasi a la previsió de futures jubilacions, dades respecte els nivells de formació o relació laboral, entre d’altres, així com dades relatives a la despesa en personal.
  • Anàlisi qualitativa on s’analitzaven tots els àmbits que composen la gestió de Recursos Humans en el sector públic.
  • Un quadre DAFO, amb les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats de la gestió de Recursos Humans a l’Ajuntament.
  • La definició de l’objectiu i estratègia de la política de recursos humans de l’Ajuntament, articulada al voltant d’un conjunt d’idees força que havien de contribuir a assolir l’objectiu central fixat.
  • El Pla d’acció, configurat al voltant de 7 eixos, així com les fitxes dels projectes i accions a desenvolupar en el marc de cada eix.

Durant l’execució del projecte es varen desenvolupar altres elements, de caràcter intangible, a través d’entrevistes i sessions de treball on es va incidir en la reflexió al voltant de la gestió dels recursos humans a l’Ajuntament i la identificació de les oportunitats de millora, des de diferents prismes (personal directiu, personal de Recursos Humans i representants dels treballadors i treballadores).

Articles relacionats