ARQUITECTURA I FACILITY MANAGEMENT A L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

En la gestió dels serveis públics s’assumeix que és necessària una funció de “director d’orquestra” que coordini les diferents unitats que, des de la seva especialització, intervenen en la prestació d’un servei.

En management, es considera que aquesta funció d’enllaç, coordinació i direcció ajuda a un millor funcionament operatiu del servei, i alhora permet fer-ne una gestió més estratègica, des d’una visió clara de cap a on es vol anar i quins resultats es volen aconseguir.

En el ventall de serveis de Facility Management (FM), que inclouen el desenvolupament del programa funcional, la gestió de projecte i obra fins a la recepció i posada en marxa de l’edifici, i tot el conjunt de serveis d’explotació i manteniment d’immobles i altres actius materials que són transversals a l’organització, hi ha ampli recorregut de millora en la seva gestió coordinada i integrada, especialment al sector públic.

El debat entorn a la gestió FM gira bàsicament al voltant de l’estalvi per la via de l’externalització del manteniment de serveis i infraestructures, i de com garantir una operativa correcta d’aquests serveis. En aquest debat, gairebé sempre s’obvia quin és el valor públic que aporta una bona gestió dels actius materials, i s’oblida la dimensió estratègica d’aquesta gestió.

Quan des del sector públic s’han gestionat els serveis FM des d’una visió estratègica i integrada, sabem que s’ha contribuït a reforçar valors que autors com Ramió i Salvadó destaquen pel fet de ser valors institucionals de futur per a una nova ètica pública (veure Governança Social i Intel·ligent).

Així, una gestió integrada i estratègica dels serveis FM permet no només estalviar costos, sinó també potenciar l’aposta per la sostenibilitat ambiental; garantir la salut de les persones que utilitzen els edificis i equipaments públics; vetllar per la igualtat de gènere en el seu ús; i facilitar l’exercici de la transversalitat i de la transparència a les organitzacions, gràcies a una adequada configuració i distribució d’espais als edificis públics.

En definitiva, malgrat que no es discuteix el sentit d’externalitzar la producció dels serveis FM, és important no renunciar a un bon disseny i provisió del servei des de l’esfera pública. Com? Entre d’altres:

  • Visibilitzant el valor afegit públic que l’FM aporta.
  • Redimensionant la direcció estratègica d’aquests serveis, per tal de maximitzar el seu valor afegit.
  • Millorant la integració i coordinació del ventall de serveis FM, evitant duplicitats i fragmentació organitzatives.
  • Invertint en sistemes d’informació que ajudin a una gestió intel·ligent dels actius físics més enllà de la visió de l’eficiència a curt termini.

Tot plegat, amb l’objectiu d’alinear la gestió dels actius físics amb els objectius estratègics de les organitzacions i contribuir al desenvolupament de les polítiques públiques impulsades per part de les administracions.

 

Emma Rué

 

El contingut d’aquest  post parteix del treball de final del Màster de Direcció Pública d’ESADE, elaborat conjuntament per Lluís Dalmau, Carla de Brauwer i Emma Rué, i recollit al llibre Arquitectura & Facility Management, coordinat per Lluís Dalmau i Felip Neri, i editat pel COAC.

Deixeu un comentari