S’APROVA DEFINITIVAMENT AL CONGRÉS DELS DIPUTATS EL PROJECTE DE LLEI D’INSTITUCIONALITZACIÓ DE L’AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES A L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT

El passat dijous 1 de desembre va aprovar-se definitivament al Congrés dels Diputats el projecte de llei d’Institucionalització de l’Avaluació de polítiques públiques a l’Administració General de l’Estat.

La norma pretén promoure la cultura de l’avaluació de les polítiques públiques a les institucions amb l’objectiu de millorar la presa de decisions i corregir els errors que puguin produir-se en el disseny i implementació de les polítiques.

Mitjançant l’establiment d’un sistema estable i homogeni d’indicadors comuns per a l’anàlisi de les polítiques i d’una entitat encarregada de dissenyar i coordinar el sistema públic d’avaluacions (Agència Estatal d’Avaluació de Polítiques Públiques) es pretén ampliar l’enfocament que s’adopta en les avaluacions, incorporant als elements pressupostaris i de control de la despesa altres com la transformació digital, el repte demogràfic o la perspectiva de gènere, per tal de millorar la transversalitat en l’avaluació i l’eficàcia en l’assignació de recursos.

D’entre les novetats que introdueix la llei destaquen:

 • El disseny d’un conjunt d’indicadors comuns per a l’anàlisi i seguiment de les polítiques públiques, aplicable a l’Administració General de l’Estat i que serveixi com a marc de referència per a qualsevol altre organisme o administració pública
 • La realització de les avaluacions per equips externs als departaments i òrgans responsables de la seva execució.
 • El reforç de les avaluacions prèvies a l’aprovació de les polítiques públiques, utilitzant els resultats obtinguts en la millora de les polítiques.
 • El disseny de plans formatius en avaluació de polítiques públiques per als treballadors i treballadores públics.
 • L’establiment d’unitats de coordinació departamental encarregades de realitzar el seguiment de les activitats d’avaluació de cada Ministeri.
 • L’establiment de dos instruments d’avaluació:
  • El Pla quadriennal d’avaluacions estratègiques del Govern, en el qual s’estableix la necessitat d’incloure una planificació de les avaluacions a dur a terme en aquelles polítiques públiques considerades com a estratègiques.
  • El Pla biennal d’avaluacions departamentals, on s’hauran d’especificar les activitats d’avaluació planificades per cada ministeri, i que hauran de ser aprovades per l’Agència Estatal d’Avaluació de Polítiques Públiques.
 • El retiment de comptes dels òrgans responsables de les polítiques públiques pel que fa a l’adopció- (o no) de les recomanacions i millores que sorgeixin en el procés d’avaluació, així com la seva justificació.

L’aprovació de la llei dona resposta a les exigències de la Unió Europea i d’altres organismes internacionals com l’OCDE en matèria de reglamentació i institucionalització de l’avaluació de polítiques públiques.

Des de l’equip d’avaluació de polítiques públiques de Daleph celebrem l’aprovació d’aquesta llei, ja que no només permetrà la incorporació de l’avaluació de les polítiques a la totalitat del procés de disseny i execució, sinó que també contribuirà a generar evidència empírica de les solucions i mesures que permeten millorar l’eficàcia i eficiència dels recursos públics.