EL PACTE VERD EUROPEU (EUROPEAN GREEN DEAL): LA NOVA ESTRATÈGIA DE CREIXEMENT DE LA UNIÓ EUROPEA

En els propers anys, tant Europa com la resta de el món s’enfronten a l’amenaça existencial que suposen el canvi climàtic i la degradació de l’entorn.

Per poder fer front a aquests reptes, la Comissió Europea ha posat en marxa el Pacte Verd Europeu (European Green Deal), que pretén arribar a ser la nova estratègia de creixement que transformi la Unió en una economia moderna, eficient en l’ús dels recursos i competitiva.

L’objectiu d’aquest Pacte Verd és que Europa tingui una economia neta, amb zero emissions, i protegir el nostre hàbitat natural per millorar el benestar de les persones i de les empreses. Mitjançant el Pacte, Europa aspira a ser el primer continent del món en garantir la neutralitat climàtica al 2050.

El Pacte Verd Europeu es concreta en una sèrie d’accions per impulsar l’ús eficient dels recursos que abasten a tots els sectors de l’economia i dona especial èmfasi en aquells que produeixen més emissions, com el transport, l’energia o les indústries.

Aquest Pacte Verd Europeu pretén transformar l’economia de la Unió Europea a plenament sostenible, portant a un canvi en el seu model social i econòmic, i proporcionant a l’alhora els recursos econòmics que permetin una transició justa. Per a això, la Comissió Europea proporcionarà suport financer i assistència tècnica per ajudar les persones i les empreses a través de Fons per a una Transició Justa, que contribuirà a mobilitzar 100.000 milions d’euros, com a mínim, durant el període 2021-2027 a les regions més afectades.

De forma complementària al Pacte, la Comissió Europea presentarà una “Llei Climàtica Europea” i l’Estratègia sobre Biodiversitat per 2030, una nova Estratègia Industrial, el Pla d’Acció de l’Economia Circular, l’Estratègia “de la granja a la taula” d’alimentació sostenible i noves propostes per acabar amb les emissions.

En definitiva, es calcula que per a complir els objectius climàtics establerts actualment per 2030 seran necessaris 260.000 milions d’euros d’inversió anual addicional, per al que es comptarà amb la col·laboració tant de el sector privat com públic. I suposarà que, al menys, un 25% del pressupost de la UE haurà d’anar destinat a accions contra el canvi climàtic.

Per a més informació: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es