DALEPH ELABORA UNA DIAGNOSI ORGANITZATIVA I DELS RECURSOS HUMANS DE L’AJUNTAMENT DE BADALONA

El projecte ha tingut com a objectiu principal realitzar una diagnosi quantitativa i qualitativa dels recursos humans de l’Ajuntament de Badalona que aportés una visió de conjunt de la situació organitzativa i contribuís a enfocar l’estratègia de gestió de recursos humans i a orientar la presa de decisions en relació amb aquest àmbit a curt, mig i llarg termini.

La metodologia emprada ha inclòs l’anàlisi documental, l’explotació de dades quantitatives de la plantilla de l’Ajuntament i la realització d’entrevistes a 30 treballadors i treballadors amb rol de comandament als diferents àmbits de l’organització.

El principal resultat del projecte ha estat un informe de diagnosi que inclou:

  • Una anàlisi quantitativa de l’estructura de la plantilla, amb elements com el nivell de tecnificació, l’afectació de les jubilacions en els diferents col·lectius de l’Ajuntament, una anàlisi des de la perspectiva de gènere, el dimensionament de les àrees i serveis, la tipologia dels llocs de treball i les seves característiques, etc.
  • Una anàlisi de la dotació de la plantilla de l’Ajuntament, amb una comparativa del dimensionament dels diversos àmbits municipals en relació a municipis de similars característiques, tenint en compte també la vessant del pes pressupostari.
  • Una revisió del grau d’ajust de l’estructura d’alguns serveis a la normativa sectorial, que ha incorporat una revisió de les ràtios de personal en els àmbits en què hi ha regulacions o criteris establerts.
  • Una descripció dels principals àmbits de millora organitzativa.

Per últim, la diagnosi ha incorporat una sèrie d’oportunitats de millora plasmades en mesures i propostes concretes, prioritzades en funció del seu impacte i esforç que representen, i que s’emmarquen en 4 grans eixos: a) model de gestió de l’Ajuntament, b) les polítiques de recursos humans, c) l’enfocament per competències i la formació de la plantilla, i d) la configuració dels processos i serveis generals.

Els comentaris estan tancats.