DALEPH ELABORA UN DIAGNÒSTIC SOBRE LA IGUALTAT I LA CONCILIACIÓ ALS MUNICIPIS DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va encarregar a Daleph l’elaboració d’un diagnòstic que li permetés dissenyar i implementar una actuació conjunta amb els municipis metropolitans en matèria d’igualtat, conciliació i corresponsabilitat a les empreses.

El diagnòstic es va elaborar mitjançant un anàlisi documental i una enquesta dirigida a les persones encarregades de promoure els projectes d’igualtat. Així mateix, es van dur a terme entrevistes i grups de treball per validar el diagnòstic i analitzar si les prioritats dels municipis van canviar arrel de l’emergència sanitària. Efectivament, la pandèmia va suposar un canvi de prioritats; si bé abans del mes de març molts municipis eren partidaris de dur a terme projectes relacionats amb la implantació de plans d’igualtat a les empreses i la promoció de la corresponsabilitat entre la ciutadania, arrel de l’emergència sanitària molts van optar per reorientar les seves accions cap a la intervenció directa amb dones amb càrregues familiars no compartides, en risc d’exclusió social, amb baixa qualificació…, per combatre l’increment de la taxa d’atur.

Les conclusions del diagnòstic i la complexitat de la situació actual van recomanar a l’AMB seguir dialogant amb els municipis per concretar una actuació conjunta i de consens que permeti donar resposta als reptes que genera l’emergència sanitària en matèria d’igualtat, les quals es concreten en la creació d’una taula diàleg en matèria d’igualtat i un observatori.