DALEPH ACOMPANYA DOS ENS LOCALS EN EL DISSENY DEL MAPA DE PROCESSOS PER A LA IMPLEMENTACIÓ D’UNA OFICINA DE GESTIÓ DE PRESTACIONS SOCIALS EN EL MARC DELS RECURSOS QUE POSA A DISPOSICIÓ LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

L’Àrea d’ Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona ha posat en marxa un recurs de catàleg consistent en l’acompanyament per al disseny i reenginyeria dels processos i procediments de les Oficines de Gestió de Prestacions (OGPS). En el marc d’aquest recurs, Daleph, de la mà de la Diputació de Barcelona, acompanyarà al Consorci d’Osona de Serveis Socials i l’Ajuntament del Prat de Llobregat.

L’acompanyament consisteix, doncs, en prestar suport tècnic en l’elaboració d’un manual de processos i procediments de les respectives OGPS. L’elaboració del manual requerirà la definició de nous processos i procediments i/o la reenginyeria dels existents, i tindrà per objectiu regir l’operativa de cadascuna de les oficines essent un primer pas per a establir una operativa comuna, eficient i clara. Per fer-ho, es compta amb el Manual de processos i procediments de les OGPS, una eina de suport elaborada per la Diputació de Barcelona amb el suport de Daleph.

Aquest mes de maig s’han celebrat les primeres reunions per establir els objectius estratègics de cadascun dels dos ens locals. En els propers mesos l’equip de Daleph, de la mà de la Diputació de Barcelona, continuarà donant suport als equips referents del Consorci d’Osona de Serveis Socials i l’Ajuntament del Prat de Llobregat en la definició i reenginyeria de processos i procediments a través de múltiples sessions de treball i de suport a la gestió del projecte.