SALARI DE REFERÈNCIA METROPOLITÀ

Un any més, Daleph i KSNET han participat en l’actualització del salari de referència metropolità (SRM) per l’Àrea Metropolitana  de Barcelona. L’Estudi complet es troba accessible a la seva web: https://www.amb.cat/es/web/desenvolupament-socioeconomic/estudis-socioeconomics/detall/-/estuditerritorial/salari-de-referencia-metropolita/6885912/11708

Aquest estudi, basat en la definició d’un pressupost de necessitats bàsiques, presenta el càlcul del salari de referència per a diferents tipologies de llars, així com diversos tipus de municipis, i per Barcelona i la resta de l’àrea metropolitana. Aquest és el cinquè cop que es calcular el SRM pel que es disposa d’informació per poder analitzar la seva evolució. L’any 2020, el salari ponderat es situa en 1.322,52€ mensuals, un valor molt pròxim al de 2019, però que representa un 26% d’increment respecte l’any de referència (2016).