EL GOVERN APROVA L’ESTRATÈGIA ESPANYOLA D’ECONOMIA CIRCULAR

El Consell de Ministres ha aprovat l’Estratègia Espanyola d’Economia Circular (EEEC), amb la qual es vol passar d’una economia lineal a una circular al 2030.

Aquesta Estratègia pretén donar resposta a l’ús intensiu de recursos naturals, i a l’elevada pressió sobre el medi ambient (que es manifesta en fenòmens com el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat), que provoca l’actual model “lineal” de producció de béns i serveis, basat en les pautes de «fer servir-consumir-llençar».

En aquest context, s’estima que Espanya necessita més de dues vegades i mitja la seva superfície per abastir les necessitats de la nostra economia. A més dels impactes ambientals que això comporta, les dades demostren la ineficiència del model i la dependència agreujada de l’exterior, que fan a la nostra economia més vulnerable i menys competitiva.

Aquest deteriorament de la petjada ecològica que és un fenomen d’àmbit global, demanda la recerca de solucions integrals amb participació de tots els actors: sector públic, privat, consumidors, etc.

Per a això s’ha elaborat aquesta Estratègia Espanyola d’Economia Circular “Espanya Circular 2030”. Amb aquesta Estratègia es fixen les bases per impulsar un nou model de producció i consum en el qual:

 • El valor de productes, materials i recursos es mantinguin en l’economia durant el major temps possible.
 • Es redueixin al mínim la generació de residus.
 • S’aprofitin amb el major abast possible els residus que no es puguin evitar.

L’Estratègia contribueix així als esforços d’Espanya per aconseguir una economia sostenible, descarbonitzada, eficient en l’ús dels recursos i competitiva. A més, entronca amb les principals iniciatives internacionals i europees recents per a la protecció de l’entorn, com:

 • L’Acord de París sobre el canvi climàtic.
 • L’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible
 • La Declaració de l’Assemblea de les Nacions Unides sobre el medi ambient «Cap a un planeta sense contaminació», acordada el desembre de 2017 a Nairobi.
 • El Pacte Verd Europeu (The European Green Deal)
 • El Pacte Europeu pel Clima.
 • L’Estratègia Industrial Europea.
 • L’Estratègia de la UE sobre Biodiversitat per 2030

En aquest context, l’Estratègia estableix unes orientacions estratègiques a manera de decàleg i es marca un seguit d’objectius per a l’any 2030, Com són:

 • Reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle per sota dels 10 milions de tones de CO2 equivalent.
 • Millorar un 10% l’eficiència en l’ús de l’aigua.
 • Incrementar la reutilització i preparació per a la reutilització fins a arribar a el 10% dels residus municipals generats.
 • Reduir en un 30% el consum nacional de materials en relació amb el PIB, prenent com a any de referència el 2010.
 • Reduir la generació de residus un 15% respecte als generats en 2010.
 • Reduir la generació de residus d’aliments en tota la cadena alimentària: 50% de reducció per càpita a nivell de llar i consum al detall i en un 20% en les cadenes de producció i subministrament a partir de l’any 2020, contribuint així als ODS.

Encara que l’Estratègia Espanyola d’Economia Circular està dotada d’un caràcter transversal i multidisciplinari, i els seus principis s’han d’aplicar a tots els sectors econòmics, s’ha decidit realitzar una planificació i un seguiment especial d’algun d’ells a causa de la seva rellevància:

 • Construcció i demolició.
 • Agroalimentari, pesquer i forestal.
 • Industrial.
 • Béns de consum.
 • Tèxtil i confecció.
 • Turisme.

Per a més informació: https://www.miteco.gob.es/en/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/estrategia/