AVALUACIÓ DEL PROGRAMA D’INSERCIÓ LABORAL DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT “A LA FEINA AMB TU” PRESTAT PER INGEUS

En el marc de les avaluacions realitzades dels diversos serveis i programes d’acompanyament social i laboral prestats per Ingeus Espanya S.A. a tercers, Daleph ha avaluat el programa d’inserció laboral “A la feina amb tu” al llarg del període del programa (de maig de 2019 a maig de 2020).

En aquest programa han participat més de 460 persones residents en els municipis de Gavà, El Prat de Llobregat, Viladecans, Castelldefels i Sant Boi de Llobregat. El projecte singular ha estat coordinat i gestionat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, i l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els Ajuntaments participants han contribuït econòmicament.

Principalment, s’han emprat dues metodologies per avaluar el programa:

  • Grup focals o de discussió amb persones usuàries del programa per aprofundir en la cadena d’impactes dels programes. Aquest es va enregistrar i els principals resultats són accessibles en un vídeo resum a la pàgina de Youtube d’Ingeus: https://www.youtube.com/watch?v=8017GtLHsqw
  • Enquestes telefòniques de valoració del programa i de l’impacte percebut per les persones usuàries. Es va enquestar a un total de 349 persones, que representa un 79,9% del total, el que fa que la mostra sigui representativa del total de participants, amb un error mostral de només 2,36% per a un nivell de confiança del 95%.

Els principals resultats han demostrat l’èxit en termes de satisfacció i d’inserció d’aquest programa pilot:

  • 290 persones han aconseguit una inserció laboral gràcies a la participació i l’acompanyament del servei, 234 de les quals són insercions de com a mínim un mes de durada o més, a temps complert i/o temps parcial.
  • Una nota mitjana de valoració global del programa de 8,8 sobre 10.
  • El 79,1% dels enquestats consideren que el projecte ha contribuït a que la seva situació personal hagi millorat.
  • El 91,7%, que els coneixements i pràctiques adquirides en el programa han millorat el seu CV i/o les seves opcions d’incorporació al mercat laboral.
  • A nivell més qualitatiu, en el grup de discussió van descriure que l’impacte del programa es fonamenta en que la participació en el programa els fa augmentar la seva motivació per cercar feina i millorar el seu estat d’ànim. Això fa que es mantinguin més actius, participin a més activitats del programa i apliquin a més ofertes de feina.