NOVETAT NORMATIVA RELLEVANT RESPECTE A LA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC I ELS CONTRACTES MENORS

El passat 5 de febrer es va publicar una novetat normativa que aclareix algun dels aspectes més confusos de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic -LCSP-. Concretament, sobre els contractes menors. 

 

Fins ara, l’art. 118.3 de la LCSP recollia que “En l’expedient es justificarà que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra que consta a l’apartat primer d’aquest articleL‘òrgan de contractació comprovarà el compliment d’aquesta regla. Queden exclosos els supòsits enquadrats en l’article 168.a) .2.“. 

 

Pel que fa al límit de l’art. 118.3 LCSP, la Instrucció 1/2019, de 28 de febrer de 2019, de l’Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació (òrgan creat per assegurar el compliment del que estableix l’article 332 LCSP, és a dir, l’òrgan regulador del mercat de la contractació pública i amb potestat per aclarir aquest tipus de qüestions-) interpretava el següent: 

 

“Les limitacions derivades d’aquest precepte requereixen una interpretació d’acord a la seva finalitat i context en el marc dels principis que estableix l’article 1 de la LCSP, entre ells la llibertat d’accés a les licitacions i no discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors. 

 

En primer lloc, la necessitat de justificar la no alteració de l’objecte del contracte, per evitar l’aplicació de regles contractuals, remet a l’obligació establerta amb caràcter general consistent en el no fraccionament de l’objecte del contracte. 

 

En segon lloc, s’ha de justificar adequadament, si escau, que l’objecte contractual és qualitativament diferent al d’altres que hagin estat perfeccionats anteriorment amb el mateix operador econòmic, o bé que no constitueixen unitat funcional. 

 

En aquests supòsits, no operaran els límits quantitatius indicats en l’article 118.3 de la LCSP. 

 

No obstant això, des del 5 de febrer l’art. 118.3 ha mutat cap al següent: “Així mateix es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació a aquest de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits que les normes de desenvolupament d’aquesta Llei estableixin.”. 

 

Per tant, a l’haver-se modificat el tenor de l’art. 118.3 LCSP, s’ha derogat la limitació que fins a la data recollia. És a dir: ja no hi ha límits als contractes menors amb una mateixa empresa. Es poden subscriure diferents contractes menors amb un mateix ens del sector públic sempre i quan cada un d’ells sigui menor a 15.000 € -i, lògicament, que no s’hagi fraccionat el contracte per eludir un procediment de contractació més garantista-. 

 

Els comentaris estan tancats.