CONVOCATÒRIA PEL FOMENT DE LA INCORPORACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR MAJORS DE 45 ANYS AL MERCAT DE TREBALL

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (Servei d’Ocupació de Catalunya, SOC) ha obert una convocatòria d’ajudes per a l’any 2017 destinada a fomentar la incorporació al mercat de treball de persones en situació d’atur majors de 45 anys.

Amb finalització el 15 de novembre de 2017 i una dotació total de 1.651.825,23 €, la convocatòria està oberta a totes les persones físiques i jurídiques amb capacitat per a contractar laboralment, amb centre de treball a Catalunya, a excepció de les administracions públiques i les seves entitats dependents o vinculades, les empreses d’inserció i les empreses de treball temporal.

Més informació a:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7447/1633083.pdf

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7447/1633082.pdf

 

Font: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)