AGENDA URBANA DE LA UE (URBAN AGENDA FOR THE EU)

L’Agenda urbana de la UE (Urban Agenda for the EU (UAEU)) és un nou mètode de treball destinat a aconseguir el màxim aprofitament del potencial de creixement de les ciutats i afrontar amb èxit els reptes socials.

Establerta el 30 maig 2016 a partir del Pacte d’Amsterdam aconseguit pels Ministres de la UE responsables dels temes urbans, i basada en els principis de subsidiarietat i proporcionalitat, el seu objectiu és promoure la cooperació entre els estats membres, les ciutats, la Comissió Europea i altres parts interessades, per estimular el creixement, l’habitabilitat, la qualitat de vida i la innovació en les ciutats d’Europa.

Per tal d’avançar en la consecució d’aquests objectius, la UAEU ha creat una pàgina web, en la qual les persones i entitats usuàries podran mantenir-se al dia, registrar-se, intercanviar i consultar informació sobre les polítiques i prioritats futures amb una dimensió urbana, i participar en els debats que s’obrin.

 

Més informació:

http://www.urbanagendaforthe.eu/

 

Font: Ecorys.