DALEPH COL·LABORA EN LA IDENTIFICACIÓ D’EQUALITY BODIES REGIONALS EN EL MARC D’UN ESTUDI IMPULSAT PER L’OFICINA DE IGUALTAT DE TRACTE I NO DISCRIMINACIÓ (OITND) DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Des del passat mes de desembre, l’Àrea d’Igualtat i Ocupació de Daleph col·labora estretament amb l’Oficina d’Igualtat de Tracte i no-discriminació (en endavant, OITND), de la Secretaria d’Igualtats de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de dur a terme una identificació i diagnòstic d’Equality Bodies regionals europeus.

Els Equality Bodies són organismes europeus que tenen el propòsit de combatre la discriminació, sovint soferta per persones o col·lectius en diferents condicions i/o circumstàncies de vida. Ho fan a partir de la consecució d’un ventall d’activitats clau, com ara l’atenció directa a les persones, la promoció de la igualtat i la no discriminació, el suport en el desplegament de polítiques públiques, entre d’altres.

En aquest sentit, l’OITND, conscient de la importància d’establir sinèrgies i relacions entre diferents regions en el desenvolupament de polítiques i bones pràctiques en matèria d’igualtat i no-discriminació, ha impulsat el present estudi com un primer pas per identificar organismes similars a l’OITND en termes d’objectius i competències, de cara a futurs contactes i col·laboracions.

Els 26 organismes estudiats a profunditat, i escollits a partir de 8 estats membres de la Unió Europea, disposen de funcions corresponents als de l’OITND, de manera que a futur es fomenti un bescanvi adient d’experiències i aprenentatges pel que fa a la implementació de les línies d’acció lligades a la temàtica.