FINALITZA EL PLA DE TRANSVERSALITAT DE GÈNERE DE LES POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ DEL SOC

El passat 31 d’octubre va finalitzar l’assistència que Daleph ha prestat al SOC per a l’elaboració i implantació del Pla de Transversalitat de Gènere de les Polítiques d’Ocupació, que havia iniciat el mes de maig de 2022.

El projecte ha constat de dues fases, una d’elaboració del Pla, que es va estendre fins al desembre de 2022, i una d’assistència i suport a la implantació de les primeres accions.

Primera fase. Elaboració del Pla de Transversalitat 

Al llarg del projecte s’han elaborat dos productes diferenciats:

  • El Pla de Transversalitat de Gènere de les Polítiques d’Ocupació, que analitza la incorporació de la perspectiva de gènere el disseny normatiu dels programes propis d’ocupació del SOC. Així doncs, la base d’anàlisi van ser les ordres de bases dels programes.
  • El Pla d’Incorporació de la Perspectiva de Gènere als Serveis i Funcionament Intern del SOC, que analitza com el SOC incorpora la perspectiva de gènere als serveis d’ocupació prestats amb personal propi i en la seva estructura interna. Aquest pla té un contingut al similar al d’un pla d’igualtat intern d’una entitat.

Tot i que ambdós plans tenen un contingut molt diferent, la seva estructura és similar, en el benentès que consten d’una diagnosi, un pla d’acció i una sistema de seguiment, avaluació i governança.

Segona fase. Assistència i suport a la implantació de les primeres accions

En aquesta fase es va dur a terme un treball qualitatiu profund, que va consistir en entrevistar a una amplia varietat de comandaments del SOC, a fi d’aterrar les accions, facilitar la seva implantació i començar-les a posar en marxa.

Entre les accions que s’han posat en marxa, destaca l’elaboració d’una auditoria de llenguatge visual i escrit del SOC, mitjançant la qual s’ha revisat la seva pàgina web, algunes ordres de bases i documentació interna. Altres accions que destaquen son el disseny d’una enquesta de detecció de mesures de conciliació a les entitats col·laboradores del SOC o l’elaboració d’un decàleg d’incorporació de la perspectiva de gènere en el treball diari de la seva plantilla.

A més, en aquesta fase Daleph també ha elaborat material de difusió dels plans, com per exemple infografies, i eines de seguiment i control del pla d’igualtat, com per exemple, un Planner o un quadre de comandament.

Fruit d’aquest treball, de les 54 accions planificades entre ambdós plans, ja n’hi ha més de 15 que s’han posat en marxa.