Valors

Certificació B Corp, un compromís d’empresa

A Daleph busquem generar un impacte positiu en la societat amb la nostra activitat empresarial. El nostre impacte social i ambiental ve avalat per la certificació B Corp, de gran prestigi internacional, que avalua i assegura que, en el desenvolupament del nostre treball, complim amb una sèrie d’estàndards en matèria d’impacte social, ambiental, de governança i de relació amb la nostra comunitat de clients, col·laboradors i treballadors.

La participació en la comunitat d’empreses B Corp ens ajuda a avançar en processos i metodologies per a mesurar el nostre impacte i a aplicar eines de millora contínua. Hem modificat els nostres estatuts de manera que el benestar dels nostres treballadors i treballadores, el medi ambient, l’impacte generat i la nostra responsabilitat social com a empresa siguin vinculants en la presa de decisions.

Pla d’ igualtat

El nostre Pla d’Igualtat garanteix la no discriminació en el treball per raons de gènere, fomenta mesures de promoció de les dones dins de l’empresa, i incorpora la perspectiva de gènere en les polítiques de recursos humans i en els nostres focus de negoci.

El Pla d’Igualtat s’emmarca en el Codi Ètic i de Conducta, la qual cosa eleva el principi d’equitat de gènere i no discriminació a categoria de norma d’obligat compliment per a tota l’empresa.

Codi ètic i de conducta

El Codi Ètic i de Conducta aprovat pel Consell d’Administració expressa el nostre ferm compromís amb la legalitat i amb un comportament íntegre.

La nostra actuació està presidida pels principis d’integritat, honestedat i transparència, perseguint en tot moment una gestió responsable del negoci. A més del Codi Ètic, ens hem dotat d’un comitè de compliment i d’una línia ètica interna a la disposició de totes les persones que treballen en Daleph.

 Alguns dels principis que guien la nostra actuació:

 • El Compliment de totes les Lleis i Normes aplicables sense excepció.
 • El respecte, el tracte digne i sensible, i la preservació de la integritat moral de les persones.
 • L’apreciació del valor de la diversitat i la no discriminació.
 • La promoció de la igualtat de gènere.
 • El foment del desenvolupament personal i la realització en el treball.
 • El respecte a la privacitat i la protecció de les dades personals dels quals som responsables.
 • El respecte dels drets dels treballadors i el reconeixement a una remuneració adequada i equitativa sense distinció de gènere.
 • La gestió de l’activitat prioritzant la seguretat, la salut i la preservació del medi ambient enfront d’altres consideracions.
 • La protecció de la informació confidencial, tant pròpia com dels nostres clients i proveïdors, i el respecte de la informació confidencial de tercers.
 • El respecte dels drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers.
 • La separació dels interessos privats dels empresarials, evitant conflictes en les decisions de negoci.
 • El comportament honest en els negocis, oposant-nos a qualsevol pràctica de frau, corrupció, suborn o tràfic d’influències.
 • La lliure competència com a principi de l’empresa i l’acatament de les lleis que promouen el seu respecte i en contra la competència deslleial.
 • La comunicació i contractació transparent amb les administracions públiques acatant tota la legislació aplicable.