REALITZACIÓ DE DICTÀMENS PER AL CONSELL SOCIAL DE LA CIUTAT DE CÒRDOVA REFERITS ALS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS, ORDENANCES FISCALS I ALTRES ESTUDIS ECONÒMICS EN L’ÀMBIT DE LES SEVES FUNCIONS

Client pel que es va realitzar

Consell Social de la Ciutat de Còrdova

Descripció del Projecte

El Consell Social de la Ciutat de Còrdova és un òrgan consultiu i d’opinió participatiu en matèria socioeconòmica de l’Excm. Ajuntament de Còrdova, constituït conformement al que s’estableix en la Llei 57/2003 de 16 de desembre de mesures per a la modernització del Govern Local.

A través de les seves funcions d’assessorament i emissió de dictàmens en l’àmbit local, pretén reforçar la participació dels agents econòmics i socials en l’articulació de les polítiques públiques de l’Ajuntament de la ciutat.

Entre les seves funcions es troben emetre dictàmens preceptius i no vinculants sobre el Pressupost Anual de l’Ajuntament, les Ordenances Municipals, les Ordenances Fiscals i expedients en matèria de Desenvolupament Econòmic Local, Planificació Estratègica de la Ciutat o Grans Projectes Urbans.

Dins d’aquest àmbit d’acció, el Consell Social promou aquest projecte per a l’elaboració d’estudis econòmics que li serveixin de base en la realització dels Dictàmens sobre el Pressupost Anual i les Ordenances Fiscals i altres estudis de caràcter econòmic que estimi precisos.

Principals resultats obtinguts

Des de finals de l’any 2016 fins a l’actualitat, DALEPH ve prestant aquest servei d’elaboració d’estudis i informes per al Consell Social de la Ciutat de Còrdova, que es concreta anualment en:

  • L’anàlisi de tota la informació facilitada pel Consell Social a través de l’Ajuntament.
  • L’elaboració de documents d’avanç de cada dictamen o informe.
  • La presentació del document d’avanç a la Comissió de Treball corresponent del Consell Social.
  • L’elaboració del document final del dictamen o informe a partir de les valoracions de la Comissió de Treball.
  • L’aprovació del document final per part del Ple del Consell Social.

L’abast d’aquest servei anual comprèn els següents dictàmens i estudis:

  1. Dictamen sobre el projecte de Pressupostos municipals de l’Excm. Ajuntament de Còrdova per a l’exercici corresponent.
  2. Dictamen sobre la modificació de les Ordenances Fiscals de l’Excm. Ajuntament de Còrdova per a l’exercici corresponent.
  3. Informes tècnics sobre la liquidació del pressupost municipal de l’Ajuntament de Còrdova de l’exercici corresponent.

Per a més informació pot consultar-se la web del Consell Social de la Ciutat de Còrdova:

https://consejosocialdecordoba.es/